Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 listopada 2015 r.
Autor:

Składanie wniosku o powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

Składanie wniosku o powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

Składanie wniosku o powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) przewiduje, że powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez odpowiedniego dysponenta środków przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych, w tej ustawie odbywa się w trybie konkursu ofert ogłaszanego przez tego dysponenta. Dysponent środków nie ogłasza konkursu, jeżeli w Narodowym Programie Zdrowia określono podmiot właściwy do realizacji tego zadania oraz wskazano, że powierzenie jego realizacji następuje na wniosek tego podmiotu składany do odpowiedniego dysponenta środków (np. realizacja zadania: utworzenie i prowadzenie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej i zdrowego stylu życia, gdzie jako realizatora wskazano Instytut Żywności i Żywienia - cz. V, 1.2. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia).

Na realizację powierzonego zadania odpowiedni dysponent przekazuje środki na podstawie umowy zawartej z realizatorem zadania. Do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

Dysponentami środków na realizację zadań w omawianym trybie mogą być:

1) Minister Zdrowia;

2) inni ministrowie lub centralne organy administracji rządowej realizujący zadania z zakresu zdrowia publicznego;

3) agencje wykonawcze i inne państwowe jednostki organizacyjne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia;

4) jednostki samorządu terytorialnego.

Krok: ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu ogłaszającego konkurs oraz w jego siedzibie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1–4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) - dalej u.o.z.p. - w ogłoszeniu określa się:

1) zadanie będące przedmiotem konkursu ofert;

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania;

3) terminy i warunki realizacji zadania;

4) kryteria oceny ofert;

5) miejsce i termin składania ofert;

6) termin rozstrzygnięcia konkursu ofert;

7) termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;

8) sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert;

9) poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania środków;

10) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;

11) informację o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;

12) sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 10.

Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać dodatkowo:

1) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;

2) sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

Wraz z ogłoszeniem o konkursie ofert zamieszcza się wzór formularza oferty, zgodnie z którym realizator zadania składa ofertę.

Krok: złożenie oferty

Zgodnie z art. 15 ust. 5 u.o.z.p. oferta złożona w konkursie ofert zawiera:

1) szczegółowy sposób realizacji zadania;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;

4) informację o wysokości wnioskowanych środków;

5) informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania, jeżeli dotyczy;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;

8) informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 u.o.z.p. do oferty dołącza się:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

5) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.