Kostrzewa Piotr, Składanie wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Autor:

Składanie wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów

Składanie wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów

Składanie wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów

Składanie wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów ZUS ZUS wezwanie przedsiębiorcy do uzupełniania braków formalnych wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania wydanie interpretacji decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania ocena, czy przedsiębiorca usunął braki formalne wniosku w wyznaczonym terminie wydanie interpretacji otrzymanie poprawionego wniosku przekazanie sprawy właściwemu organowi administracji publicznej lub właściwej państwowej jednostce organizacyjnej ocena, czy we wniosku wskazano adres wnoszącego lub jest możliwość ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych? pozostawienie wniosku bez rozpoznania ocena, czy wniosek został opłacony i spełnia inne warunki formalne? otrzymanie wniosku ocena, czy wniosek wpłynął do właściwego oddziału ZUS? przekazanie wniosku do właściwego oddziału ZUS ocena, czy ZUS jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów? przedsiębiorca przedsiębiorca otrzymanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku usunięcie braków złożenie wniosku doręczenie interpretacji 30 dni nie tak 7 dni nie tak nie tak 30 dni nie tak nie tak

Krok: złożenie wniosku

Przedsiębiorca może złożyć do ZUS wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, ale jeżeli zastosuje się do niej nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. W tym zakresie nie może również być obciążony daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej. W stosunku do ZUS interpretacja ma natomiast wiążący charakter, co oznacza, że ZUS może dokonać jej zmiany tylko w trybie wznowienia postępowania. Nie można jednak zmienić interpretacji, jeżeli w następstwie jej wydania wystąpiły nieodwracalne skutki.

Krok: ocena, czy wniosek wpłynął do właściwego oddziału ZUS?

Od 1 stycznia 2012 r. wyłącznie właściwe do rozpatrywania wniosków o wydanie pisemnej interpretacji przepisów są wyłącznie dwa oddziały ZUS, tj. Oddział ZUS w Lublinie oraz Oddział ZUS w Gdańsku.

Oddział ZUS w Gdańsku wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców z zakresu terytorialnego oddziałów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze.

Oddział ZUS w Lublinie wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców z zakresu terytorialnego oddziałów w: Bielsku-Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu.