Bochentyn Adam, Składanie i rozpatrywanie petycji wielokrotnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 6 września 2015 r.
Autorzy:

Składanie i rozpatrywanie petycji wielokrotnej

Składanie i rozpatrywanie petycji wielokrotnej

Składanie i rozpatrywanie petycji wielokrotnej

Przepisy ustawy o petycjach dopuszczają możliwość rozpatrzenia w ramach jednego postępowania większej liczby petycji, o ile petycje te dotyczą tej samej sprawy. Wybór odnośnie do tego, czy petycje takie rozpatrzone zostaną oddzielnie, czy też łącznie, jako tzw. petycja wielokrotna, należy do podmiotu właściwego do ich rozpatrzenia. Postępowanie w sprawie petycji wielokrotnej w znacznej mierze przypomina postępowanie dotyczące pojedynczej petycji, z tą podstawową różnicą, że podmiot właściwy do jej rozpatrzenia komunikuje się z podmiotami wnoszącymi petycje składające się na petycję wielokrotną poprzez ogłoszenia umieszczane na jego stronie internetowej lub stronie urzędu go obsługującego. W tej formie podmiot rozpatrujący petycję wzywa podmioty wnoszące petycje do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia oraz informuje o sposobie załatwienia petycji.

Składanie i rozpatrywanie petycji wielokrotnej podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji ogłoszenie sposobu załatwienia petycji wielokrotnej pozostawienie petycji bez rozpatrzenia ogłoszenie wezwania do uzupełniania lub wyjaśnienia petycji upływ okresu oczekiwania na uzupełnienie lub wyjaśnienie petycji czy uzupełniono petycje? załatwienie petycji wielokrotnej czy braki formalne podlegają uzupełnieniu? rozpatrzenie petycji w odrębnym postępowaniu zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji ogłoszenie oczekiwania na dalsze petycje upływ okresu oczekiwania na dalsze petycje badanie tożsamości przedmiotowej wszystkich petycji sprawdzenie wymogów formalnych złożonych petycji rozpatrzenie petycji wielokrotnej 14 dni uzupełniono nie uzupełniono tak nie nie dłużej niż 2 miesiące petycje dotyczące rożnych spraw petycje dotyczące tej samej sprawy spełniają nie spełniają

Krok: zarządzenie łącznego rozpatrywania petycji

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot ten może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji. Ponieważ przywołany przepis posługuje się sformułowaniem „może zarządzić”, przyjąć należy, że to od wskazanego podmiotu zależeć będzie, czy rozpatrzy on łącznie kilka petycji, czy też każdą petycję odrębnie. Niewątpliwie w wielu przypadkach zarówno dla podmiotu wnoszącego petycję, jak również podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, korzystnym rozwiązaniem będzie łączne rozpatrywanie petycji dotyczących tej samej sprawy. Przyjęcie takiego sposobu działania niewątpliwie przyczynić może się do szybszego załatwienia petycji.

Krok: ogłoszenie oczekiwania na dalsze petycje

W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji podmiot rozpatrujący petycję wielokrotną powinien ogłosić na swojej stronie internetowej lub stronie urzędu go obsługującego, że oczekuje na dalsze petycje w sprawie. W ogłoszeniu powinien on dokładnie określić termin, w jakim petycje mogą zostać złożone. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Ponadto z treści ogłoszenia powinno wyraźnie wynikać, jaki jest przedmiot sprawy, której dotyczą łącznie rozpatrywane petycje. Jedynie te petycje, które dotyczą tej samej sprawy, będą rozpatrywane w ramach petycji wielokrotnej.