Piaskowska Olga Maria, Skierowanie uczestników do mediacji w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych oraz sprawach opiekuńczych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Skierowanie uczestników do mediacji w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych oraz sprawach opiekuńczych

Skierowanie uczestników do mediacji w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych oraz sprawach opiekuńczych

Skierowanie uczestników do mediacji w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych oraz sprawach opiekuńczych

Mediacja może zostać przeprowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody (art. 10 k.p.c.). Z kolei w myśl art. 5702 zdanie pierwsze k.p.c. w sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd może skierować uczestników do mediacji. Przedmiotem mediacji może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

W doktrynie wskazuje się, że w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, dopuszczalne jest zawarcie ugody, a zatem i skierowanie uczestników do mediacji, przede wszystkim w sprawach:

1) dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny wobec braku porozumienia się małżonków (art. 24 k.r.o.);

2) dotyczących nakazania, by wynagrodzenie za pracę lub inne należności małżonka, który nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rodziny, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 k.r.o.);

3) dotyczących rozstrzygnięcia o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 k.r.o.);

4) dotyczących udzielenia zezwolenia na dokonanie czynności, do której wymagana jest zgoda drugiego małżonka (art. 39 k.r.o.);

5) o uregulowanie osobistych kontaktów z małoletnim dzieckiem (por. uchwała SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 75/05, OSNC 2006, nr 9, poz. 142).

Krok: skierowanie stron do mediacji i zawiadomienie mediatora

Uczestnicy postępowania mogą uzgodnić osobę mediatora (art. 1832 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Jeżeli natomiast nie uzgodnili oni osoby mediatora, sąd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w art. 436 § 4 k.p.c., tj. do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Krok: zgoda na mediację

Z uwagi na fakt, że mediacja stanowi próbę ugodowego rozwiązania sporu stron przy pomocy bezstronnego mediatora, uczestnicy postępowania muszą wyrazić zgodę na wzięcie w niej udziału.

Skierowanie uczestników do mediacji w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych oraz sprawach opiekuńczych mediator mediator przeprowadzenie mediacji czy strony zawarły ugodę? sporządzenie protokołu mediacji bezskuteczny upływ terminu na mediację zawiadomienie o mediacji otrzymanie oświadczenia o zgodzie uczestnik uczestnik zgoda na mediację możliwy przebieg postępowania brak reakcji doręczenie lub ogłoszenie postanowienia brak zgody na przeprowadzenie mediacji sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący skierowanie stron do mediacji i zawiadomienie mediatora możliwość skierowania stron do mediacji otrzymanie protokołu dalszy bieg postępowania po upływie terminu dla stron na niewyrażenie zgody na mediację możliwy przebieg postępowania po bezskutecznym upływie terminu na mediację otrzymanie oświadczenia o zgodzie możliwy przebieg postępowania otrzymanie oświadczenia o sprzeciwie nie tak w terminie tygodnia