Wiśniewski Paweł, Skierowanie stron do mediacji z urzędu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Skierowanie stron do mediacji z urzędu

Skierowanie stron do mediacji z urzędu

Skierowanie stron do mediacji z urzędu

Skierowanie stron do mediacji z urzędu mediator mediator mediacja sporządzenie protokołu mediacji z ugodą czy strony zawarły ugodę? sporządzenie protokołu mediacji bez ugody zawiadomienie o mediacji strona strona możliwy przebieg postępowania brak reakcji doręczenie lub ogłoszenie postanowienia sprzeciw wobec prowadzenia mediacji sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący nadanie ugodzie klauzuli wykonalności czy ugoda nadaje się do wykonania w drodze egzekucji? odmowa zatwierdzenia ugody rozpoznanie wniosku skierowanie stron do mediacji z urzędu czy strona złożyła wniosek o zatwierdzenie ugody? zatwierdzenie ugody wyznaczenie rozprawy celem rozstrzygnięcia sprawy przez sąd otrzymanie protokołu po upływie terminu dla stron na niewyrażenie zgody na mediację możliwy przebieg postępowania po bezskutecznym upływie terminu na mediację wysłanie zawiadomienia o mediacji możliwy przebieg postępowania otrzymanie oświadczenia nie tak tak nie ugoda dopuszczalna ugoda niedopuszczalna tak nie w terminie tygodnia

Krok: skierowanie stron do mediacji z urzędu

Postanowienie niezaskarżalne.

Niezbędnymi elementami postanowienia są wyznaczenie osoby mediatora oraz czasu trwania mediacji.

Mediatorem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych (art. 1832 § 1 k.p.c.). Zakaz bycia mediatorem dotyczy jedynie sędziów niebędących w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 k.p.c.).

W praktyce najczęściej wyznacza się mediatora z list mediatorów prowadzonych przez organizacje pozarządowe (art. 1832 § 3 k.p.c.).

Natomiast w sprawach o rozwód lub separację, a także w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, gdy strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych (art. 436 § 4, art. 4452 oraz art. 5702 k.p.c.).

Wyznaczony czas trwania mediacji nie może być dłuższy niż trzy miesiące. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Mając na względzie, że o przebiegu mediacji powinna decydować przede wszystkim zgodna wola stron, uznać należy, iż czas trwania mediacji może być przedłużany wielokrotnie, a łączny czas trwania mediacji nie jest w żaden sposób ograniczony.

W sprawie o rozwód, strony nie mogą zawrzeć ugody przed mediatorem co do rozwiązania związku małżeńskiego. Przedmiotem mediacji może być jednak pojednanie małżonków (art. 436 § 2 k.p.c.).

Patrz również Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację.

Niedopuszczalne jest kierowanie sprawy do mediacji przykładowo:

– w sprawach cywilnych o prawa, które nie mogą być przedmiotem ugody, a więc w sprawach o roszczenia ze stosunków z zakresu ubezpieczeń społecznych (por. art. 47712 k.p.c.), w sprawach z zakresu prawa osobowego (art. 526–560 k.p.c.), w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku (art. 669–679 k.p.c.);

– gdy w toku tego postępowania skierowano już wcześniej strony do mediacji (art. 1838 § 2 k.p.c.);

– gdy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym (art. 1838 § 4 k.p.c.);

– gdy postępowanie jest zawieszone (art. 179 § 3 k.p.c.).

Krok: doręczenie lub ogłoszenie postanowienia

Patrz również Doręczanie pism sądowych.