Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację

Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację

Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację

Krok: skierowanie stron do mediacji i zawiadomienie mediatora

W myśl art. 436 § 1 k.p.c., jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację nie jest więc obowiązkowe. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że mediacja oparta jest na zasadach fakultatywności, dobrowolności i poufności.

Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację jest możliwe na każdym etapie postępowania, w tym wówczas, gdy postępowanie zostało zawieszone.

Skierowanie sprawy do mediacji może nastąpić zarówno z urzędu, jak i na wniosek stron.

Patrz również: Skierowanie stron do mediacji na wniosek stron oraz Skierowanie stron do mediacji z urzędu.

Krok: sprzeciw wobec prowadzenia mediacji

Z uwagi na fakt, że postępowanie mediacyjne jest dobrowolne, każda ze stron może odmówić udziału w mediacji, zarówno w razie skierowania stron do mediacji przez sąd, jak i wówczas, gdy z wnioskiem o mediację wystąpiła strona przeciwna.

Jeżeli jednak strona nie wzięła udziału w mediacji, na którą wcześniej wyraziła zgodę, bez usprawiedliwionej przyczyny, może zostać obciążona kosztami wywołanymi jej postępowaniem, na podstawie art. 103 § 2 k.p.c.

Strona, która nie wyraża zgody na uczestnictwo w mediacji, powinna swój sprzeciw sformułować wyraźnie.

Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację mediator mediator przeprowadzenie posiedzenia mediacyjnego czy strony zawarły ugodę? sporządzenie protokołu mediacji bezskuteczny upływ terminu na mediację zawiadomienie o mediacji otrzymanie oświadczenia o zgodzie sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący skierowanie stron do mediacji i zawiadomienie mediatora potrzeba skierowania sprawy do mediacji otrzymanie protokołu wyznaczenie rozprawy po upływie terminu dla stron na niewyrażenie zgody na mediację możliwy przebieg postępowania po bezskutecznym upływie terminu na mediację otrzymanie oświadczenia o zgodzie możliwy przebieg postępowania otrzymanie oświadczenia o sprzeciwie strona strona zgoda na mediację możliwy przebieg postępowania brak reakcji potrzeba skierowania sprawy do mediacji doręczenie lub ogłoszenie postanowienia sprzeciw wobec prowadzenia mediacji nie tak w terminie tygodnia