Wiśniewski Paweł, Skierowanie stron do mediacji na wniosek stron

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Skierowanie stron do mediacji na wniosek stron

Skierowanie stron do mediacji na wniosek stron

Skierowanie stron do mediacji na wniosek stron

Skierowanie stron do mediacji na wniosek stron mediator mediator mediacja sporządzenie protokołu mediacji z ugodą sporządzenie protokołu mediacji bez ugody zawiadomienie o mediacji czy strony zawarły ugodę? sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający po bezskutecznym upływie terminu zwrot wniosku wyznaczenie rozprawy celem rozstrzygnięcia sprawy przez sąd badanie formalne wniosku możliwy przebieg postępowania otrzymanie protokołu otrzymanie wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego skierowanie stron do mediacji rozpoznanie wniosku czy ugoda nadaje się do wykonania w drodze egzekucji? rozpoznanie wniosku odmowa zatwierdzenia ugody zatwierdzenie ugody nadanie ugodzie klauzuli wykonalności przyjęcie ustnego oświadczenia oddalenie wniosku czy strona złożyła wniosek o zatwierdzenie ugody? strony strony zgodny wniosek stron o skierowanie sprawy do mediacji złożony ustnie zgodny wniosek stron o skierowanie sprawy do mediacji złożony na piśmie ugoda dopuszczalna ugoda niedopuszczalna tak nie niezasadny zasadny spełnia wymagania nie spełnia wymagań tak nie usunięte nieusunięte tak nie

Krok: zgodny wniosek stron o skierowanie sprawy do mediacji złożony na piśmie

Oświadczenia stron co do woli skierowania sprawy do mediacji powinny być wyraźne. Z milczenia strony (nieoponowania wprost) nie można domniemywać, że przychyla się ona do wniosku strony przeciwnej o skierowanie sprawy do mediacji.

Krok: zgodny wniosek stron o skierowanie sprawy do mediacji złożony ustnie

Oświadczenia stron co do woli skierowania sprawy do mediacji powinny być wyraźne. Z milczenia strony (nieoponowania wprost) nie można domniemywać, że przychyla się ona do wniosku strony przeciwnej o skierowanie sprawy do mediacji.