Musiał Krzysztof J., Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Autor:

Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19

Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19

Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19

Procedura omawia wprowadzone w związku z COVID-19 regulacje pozwalające na rozpoznanie przez NSA w drodze wyjątku niektórych spraw na posiedzeniu niejawnym.

Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne przez NSA w związku z COVID-19 strona strona (!) decyzja stron sąd sąd zamiar skierowania sprawy na posiedzenie niejawne poinformowanie stron (!) brak możliwości  rozpoznania sprawy  na posiedzeniu  niejawnym (!) rozpoznanie  sprawy na  posiedzeniu  niejawnym wyrażenie zgody brak zgody brak czynności

Krok: zamiar skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

Ustawa z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) wprowadziła pewne rozwiązania, które (w założeniu) mają na celu usprawnienie pracy sądów w okresie epidemii i bezpośrednio po nim.

Jednym z nich jest możliwość skierowania przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy na posiedzenie niejawne.

Na pierwszy rzut oka rozwiązanie to jest analogiczne do omówionego w procedurze pt. Środek odwoławczy od zarządzenia przewodniczącego dotyczącego skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, jednak należy wyróżnić między nimi kilka różnic.

Po pierwsze, w niniejszej sprawie brak jest obecnych w ww. procedurze przesłanek uznania rozpoznania sprawy za konieczne czy też nadmiernego zagrożenia dla zdrowia uczestników. Niniejsza procedura może mieć zastosowanie do każdej zawisłej przed NSA sprawy, niezależnie od jej stopnia pilności czy też zagrożeń wiążących się z przeprowadzeniem rozprawy.

Po drugie, niniejsza procedura dotyczy wyłącznie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z rozwiązań w niej zawartych nie mogą korzystać wojewódzkie sądy administracyjne.

Po trzecie, inna jest procedura związana z kierowaniem sprawy na posiedzenie niejawne. W przypadku procedury uregulowanej w art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.) – dalej u.k., przewodniczący wydaje zarządzenie, a brak działania stron w tym zakresie powoduje rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej procedurze Sąd ogłasza natomiast stronom zamiar skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, na co strony muszą wyrazić zgodę (czyli brak działania stron w tym zakresie spowoduje rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, czyli odwrotnie niż w procedurze uregulowanej w art. 15zzs4 ust. 3 u.k.).

Omawiany w niniejszej procedurze tryb nie ma zastosowania w sytuacjach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną zrzekła się rozprawy.

Krok: poinformowanie stron

W przypadku powzięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny zamiaru skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, jest on zobowiązany do doręczenia wszystkim stronom postępowania zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne.