Bielak Edyta, Skierowanie pracownika na szkolenie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Skierowanie pracownika na szkolenie

Skierowanie pracownika na szkolenie

Skierowanie pracownika na szkolenie

Jednym z obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników jest obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nieodmawianie bez uzasadnionej przyczyny zgody na korzystanie przez pracowników z różnych form kształcenia. Ważne jest również tworzenie pozytywnej atmosfery wobec pracowników dokształcających się. Pracodawca powinien wspierać dążenia pracowników do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych zgodnie z krótko- i długoterminowymi celami biznesowymi firmy oraz zgodnie z planami rozwoju zawodowego pracowników. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma obowiązek organizowania czy finansowania określonych szkoleń, kursów czy studiów wybranych przez pracowników.

W kodeksie pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumiane jest jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Co do zasady pracodawca określa, jakich kwalifikacji zawodowych może wymagać od pracownika na określonym stanowisku. W pojęciu kwalifikacji zawodowych mogą zawierać się m.in. wymagania dotyczące posiadania wiedzy ogólnej przez pracownika. Wymagania te mogą zostać ustalone przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, regulaminie pracy) lub w przepisach szczególnych. Zgodnie z opinią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przepisy kodeksu pracy dotyczą przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika. Mogą mieć również zastosowanie, w przypadku gdy planowany jest awans pracownika lub pracodawca zamierza zaproponować pracownikowi inne warunki pracy, np. zmianę stanowiska, czy ze względu na zmianę profilu działalności firmy.

Skierowanie pracownika na szkolenie pracownik pracownik podjęcie dokształcania i obowiązki pracownika wniosek pracownika o dofinansowanie szkolenia pracodawca pracodawca obowiązki pracodawcy wynikające z umowy czy skierowanie odbyło się z inicjatywy pracodawcy? czy pracodawca wyraził zgodę na dofinansowanie analiza wniosku odebranie wniosku skierowanie pracownika na szkolenie zgoda pracodawcy zawarcie umowy szkoleniowej informacja o braku dofinansowania dokształcania tak nie tak nie

Krok: skierowanie pracownika na szkolenie

Pracodawca ma inicjatywę skierowania pracownika na szkolenie oraz zawarcia umowy szkoleniowej, jeżeli uzna, że pozwoli ono na nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania określonego zawodu.

Ważne!

Pracodawca nie ma prawa skierować pracownika na szkolenie bez jego zgody. Jednak odmowa wzięcia udziału w proponowanym szkoleniu może spowodować, że wiedza i doświadczenie pracownika okażą się niewystarczające dla pracodawcy, a to może stanowić uzasadnioną podstawę do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Krok: czy skierowanie odbyło się z inicjatywy pracodawcy?

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się z inicjatywy pracodawcy, tzn. to pracodawca kieruje pracownika na określone szkolenie, kurs zawodowy, studia, to może sfinansować koszty nauki, przejazdu, zakwaterowania, materiałów szkoleniowych bezpośrednio przez zakład pracy.