Skarga na wyrok sądu odwoławczego w postępowaniu karnym - OpenLEX

Kochanowski Marcin, Skarga na wyrok sądu odwoławczego w postępowaniu karnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 12 listopada 2021 r.
Autor:

Skarga na wyrok sądu odwoławczego w postępowaniu karnym

Skarga na wyrok sądu odwoławczego w postępowaniu karnym

Skarga na wyrok sądu odwoławczego, jest nowym, specyficznym środkiem zaskarżenia prawomocnych formalnie orzeczeń sądów odwoławczych, mających charakter kasatoryjny – a zatem uchylających zaskarżone orzeczenie i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania. Celem jej wprowadzenia w zamyśle ustawodawcy było stworzenie instrumentu kontroli takich orzeczeń, co w efekcie prowadzić winno do eliminowania bezzasadnych uchyleń wyroków sądów pierwszej instancji i powstrzymywania sądów odwoławczych od pochopnego wydawania takich orzeczeń.

Skarga na wyrok sądu odwoławczego w postępowaniu karnym prezes sądu odwoławczego prezes sądu odwoławczego zarządzenie o odmowie przyjęcia skargi kontrola formalna skargi zarządzenie o doręczeniu uzasadnienia orzeczenia przekazanie wyroku do wykonania sądowi I instancji upływ terminu na wniesienie skargi oczekiwanie na reakcję strony doręczenie odpisu skargi pozostałym stronom przekazanie skargi do Sądu Najwyższego i zawiadomienie o tym strony zarządzenie o przyjęciu skargi otrzymanie skargi zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia kontrola formalna wniosku odebranie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia strona strona zaniechanie wniesienia skargi oczekiwanie na dalsze działania SN możliwe zachowania otrzymanie zarządzenia o odmowie przyjęcia skargi ew. opłacenie skargi możliwe zachowania sporządzenie skargi rezygnacja ze składania wniosku otrzymanie orzeczenia z uzasadnieniem wniesienie skarg i wraz z dowodem jej opłaty możliwość zaskarżenia zarządzenia o odmowie przyjęcia skargi powzięcie wiadomości o ogłoszeniu wyroku sądu II instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia oczekiwanie na efekt kontroli formalnej skargi powzięcie wiadomości o przyjęciu i przekazaniu skargi dopuszczalna niedopuszczalna 14 dni 7 dni 30 dni nie spełnia warunków spełnia warunki

Krok: powzięcie wiadomości o ogłoszeniu wyroku sądu II instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania

Zgodnie z art. 100 § 1 oraz § 3 k.p.k. oraz art. 422 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k. wyrok wydany na rozprawie ogłasza się ustnie i jest on doręczany stronom zawsze z urzędu, chyba że były one obecne przy jego ogłaszaniu. Zgodnie zaś z przepisem art. 422 § 2a k.p.k. dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i - pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok - nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie od daty doręczenia mu wyroku.

Krok: możliwe zachowania

Wniesienie skargi od wyroku sądu odwoławczego możliwe jest wyłącznie w przypadku orzeczenia kasatoryjnego – a zatem uchylającego orzeczenie sądu I instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Uprawnionym do wniesienia jest strona postępowania. – natomiast uprawnienie takie nie przysługuje organom uprawnionym do wnoszenia kasacji, wskazanych w art. 521 k.p.k. takich jak Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka itd.

Warunkiem koniecznym do wniesienia skargi jest uprzednie wystąpienie strony do sądu odwoławczego z wnioskiem o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia. Obowiązek wystąpienia do sądu z wnioskiem o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia ma miejsce także wtedy, gdy uzasadnienie jest sporządzane z urzędu - co jest zasadą (zob. przepis art. 457 § 1 k.p.k.)