Przybysz Piotr, Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autor:

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie definiuje pojęcia przewlekłości postępowania. Pojęcie to zostało lapidarnie określone w art. 37 § 1 pkt 2 k.p.a. jako taka sytuacja, w której postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. W orzecznictwie wskazuje się na celowość posiłkowego odwoływania się co do tej kwestii do unormowań zawartych w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843). „Z przepisu art. 2 ust. 2 tej ustawy wynika, iż dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej, uwzględnić charakter sprawy, stopień jej faktycznej i prawnej zawiłości oraz znaczenie dla strony, która wniosła skargę dotyczącą zagadnień w niej rozstrzygniętych. Ocenie podlega także zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Pożądane jest również odwołanie się (na podstawie art. 18 u.p.e.a.) do zasady szybkości, wnikliwości i prostoty postępowania przewidzianej w art. 11 k.p.a., oraz zasady stosowania środków prowadzących do bezpośredniego wykonania obowiązków najmniej uciążliwych dla zobowiązanego, wynikającej z art. 7 § 2 u.p.e.a.” (z uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z dnia 2 października 2008 r., III SA/Wa 114/08, LEX nr 489607).

Przewlekłość postępowania egzekucyjnego nie jest tożsama z jego długotrwałością. O przewlekłości postępowania można mówić wyłącznie wówczas, gdy przedłużanie się czasu trwania postępowania zostało zawinione przez organ egzekucyjny i jest następstwem jego wadliwych działań.

Ocena przewlekłości postępowania egzekucyjnego wymaga zbadania, czy organ egzekucyjny podejmował czynności zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego oraz czy podejmował je z nieuzasadnionym opóźnieniem lub niecelowo (wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 r., II FSK 1803/09, LEX nr 1100039).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2006 r., III SA/Wa 305/06, LEX nr 271625:

1. Nieskuteczności postępowania egzekucyjnego, spowodowanego trudnościami w dostępie do majątku zobowiązanej lub jego braku, nie można utożsamiać z jego przewlekłością, niemniej jednak za przewlekłe należy uznać postępowanie, w którym choć były podejmowane czynności, to jednak zostały rozciągnięte w czasie przez organ egzekucyjny ponad miarę i w efekcie nie zmierzały do wyegzekwowania należności wierzyciela zainteresowanego jak najszybszym zakończeniem egzekucji w sposób skuteczny.

2. Niepodjęcie przez organ egzekucyjny stosownych czynności, które mogły i powinny być wykonane, skoro miały znaczenie dla sprawy, powinno być ocenione jako powodujące przedłużanie się postępowania egzekucyjnego oraz przyczyniające się do niewykonania obowiązku, stosownie do treści art. 7 § 2 u.p.e.a., szczególnie gdy organ egzekucyjny wykazał się niefrasobliwością, wskazując konkretną liczbę udziałów, w sytuacji gdy nie sprawdził, ile udziałów w spółce posiada zobowiązana, oraz gdy prawo nie zabraniało mu zajęcia wszystkich udziałów.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny organ egzekucyjny przyjęcie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego pozostawienie skargi bez rozpoznania postanowienie o oddaleniu skargi badanie wymogów formalnych skargi nadanie właściwego biegu podaniu postanowienie o uwzględnieniu skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego czy w skardze podniesiono kwestie, które należy rozpatrzyć w innym trybie? rozpatrzenie skargi przekazanie skargi właściwemu organowi badanie swojej właściwości czy skarga została wniesiona przez uprawniony podmiot? skarżący skarżący odebranie postanowienia w sprawie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wniesienie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego niespełnione spełnione tak nie uwzględniona oddalona niewłaściwy właściwy nie tak

Krok: wniesienie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego może być wniesiona przez:

a) zobowiązanego;

b) wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym,

c) podmiot, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku;

d) organ zainteresowany w wykonaniu obowiązku.

Ustawa nie określa szczególnych wymagań dotyczących sposobu wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że skarga musi być wniesiona do organu egzekucyjnego w sposób określony w art. 63 § 1 k.p.a.

Krok: przyjęcie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest wnoszona do organu egzekucyjnego.