Sformułowanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Sformułowanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 19 września 2020 r.
Autorzy:

Sformułowanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Sformułowanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Sformułowanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Przedmiotem decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest ustalenie, czy realizacja planowanej inwestycji drogowej w kształcie zaproponowanym we wniosku o wydanie ZRID jest dopuszczalna w świetle obowiązującego prawa.

Z przepisów ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie wynika obowiązek określenia w decyzji osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania. Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 2, 5 i 6 wym. ustawy w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawarte być muszą tylko takie elementy, które są niezbędne do wyodrębnienia działek gruntu przejętych pod drogę, a zwłaszcza oznaczenia nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast określenie podmiotów, którym przysługuje odszkodowanie następuje w odrębnej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zgodnie z art. 12 ust. 4a, 4f pow. ustawy. (vide teza 1 Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r., I OSK 493/14, LEX nr 1989966).

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest decyzją związaną oraz nie dopuszcza jakiejkolwiek uznaniowości przy jej wydawaniu. Jednakże, niespełnienie przez wnioskodawcę któregokolwiek z warunków lub świadczeń przewidzianych obowiązującymi przepisami wiąże się po stronie organu orzekającego z koniecznością wydania decyzji odmownej. Organ orzekający o lokalizacji drogi w trybie ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, czy też do zmiany proponowanych rozwiązań co do jej przebiegu. Niedopuszczalna jest również ocena racjonalności czy słuszności koncepcji przedstawionej przez inwestora, bowiem miałaby ona charakter pozaprawny. O przebiegu drogi decyduje zarządca (wnioskodawca) i to on wybiera najbardziej korzystne rozwiązanie lokalizacyjne i techniczno-wykonawcze (tezy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2014 r., II OSK 93/14, LEX nr 1569073).

Równocześnie jednak, organ wydający decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nie może ograniczyć się do badania względów formalnych, lecz powinien także zbadać, czy wywłaszczenie części nieruchomości strony skarżącej jest bezwzględnie konieczne i czy nie doprowadzi do nadmiernej ingerencji w prawo własności (teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 lipca 2013 r., II SA/Łd 535/13, ZNSA 2014, nr 2, s. 139–143, LEX nr 1347623).

Załącznikami do decyzji w sprawie ZRID, będące jej integralną częścią będą mapy z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, mapy z projektami podziału nieruchomości, mapy z liniami terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych wskazanymi na mapie oraz mapy z projektami podziału nieruchomości, które staną się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Sformułowanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) organ właściwy w sprawie wydania ZRID organ właściwy w sprawie wydania ZRID określenie wymagań dotyczących powiązań drogi z innymi drogami publicznymi zawiadomienie o wydaniu decyzji podpisanie decyzji określenie obowiązku i terminów rozbiórki obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych określenie obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych określenie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych nałożenie obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów oraz określenie ograniczeń korzystania z nieruchomości w związku z tym sformułowanie fakultatywnych elementów rozstrzygnięcia nałożenie obowiązku przebudowy innych dróg publicznych oraz określenie ograniczeń korzystania z nieruchomości w związku z tym określenie uwarunkowań wynikających z potrzeb ochrony środowiska, zabytków i dóbr kultury współczesnej i obronności państwa określenie wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich określenie linii rozgraniczających teren oznaczenie nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego określenie innych niezbędnych elementów zezwolenia nałożenie obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz określenie ograniczeń korzystania z nieruchomości w związku z tym nałożenie obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz określenie ograniczeń korzystania z nieruchomości w związku z tym zakończenie postępowania wyjaśniającego określenie szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie sformułowanie obligatoryjnych elementów rozstrzygnięcia uwzględnienie elementów obligatoryjnych rozstrzygnięcia wynikających z k.p.a. zatwierdzenie projektu budowlanego zatwierdzenie podziału nieruchomości sporządzenie uzasadnienia decyzji

Krok: zakończenie postępowania wyjaśniającego

Organ administracyjny prowadząc postępowanie w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej, co dotyczy także postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (vide art. 11c specustawy drogowej), zobligowany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe (wyjaśniające) w zgodzie z zasadą prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.). Zasada prawdy obiektywnej obliguje organ administracyjny do wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do załatwienia sprawy, w tym przypadku do wydania ZRID.

Krok: sformułowanie obligatoryjnych elementów rozstrzygnięcia

Katalog elementów obligatoryjnych decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zawiera przepis art. 11f ust. 1 pkt 1–7 specustawy drogowej oraz art. 107 § 1 k.p.a. Zważywszy, iż do wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej mają odpowiednie zastosowanie, w kwestiach nieuregulowanych w specustawie drogowej, przepisy ustawy prawo budowlane (vide art. 11f ust. 1 specustawy drogowej), zatem organ właściwy do wydania ZRID winien w jej treści uwzględnić także wymagania prawa budowlanego. Dotyczy to np. obowiązków inwestora określonych treścią przepisu art. 42 p.b.