Schemat podatkowy – pojęcie - OpenLEX

Krywan Tomasz, Schemat podatkowy – pojęcie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Schemat podatkowy – pojęcie

Schemat podatkowy – pojęcie

Schemat podatkowy – pojęcie

Procedura pozwala ustalić, czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym.

Schemat podatkowy – pojęcie podmiot podmiot uzgodnienie jest schematem podatkowym uzgodnienie nie jest schematem podatkowym istnieje potrzeba ustalenia czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym czy uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą? czy uzgodnienie posiada szczególną cechę rozpoznawczą? czy uzgodnienie posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą? tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym

Z początkiem 2019 r. przepisami art. 86a–86o ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) – dalej o.p., został wprowadzony obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych (odnośnie do tego obowiązku – zob. procedura Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych) oraz szereg związanych z tym innych obowiązków. Pojęcie schematu podatkowego definiuje art. 86a § 1 pkt 10 o.p. Przepis ten definiuje schemat podatkowy jako uzgodnienie (tj. czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego – zob. art. 86a § 1 pkt 16 o.p.) spełniające przynajmniej jeden z trzech warunków.

Krok: czy uzgodnienie spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą?

Po pierwsze, schematem podatkowym jest uzgodnienie spełniające kryterium głównej korzyści oraz posiadające ogólną cechę rozpoznawczą (zob. art. 86a § 1 pkt 10 lit. a o.p.), przy czym:

1) kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia (zob. art. 86a § 2 o.p.);

2) przez ogólną cechę rozpoznawczą rozumie się – jak stanowi art. 86a § 1 pkt 6 o.p. – właściwość uzgodnienia polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) promotor lub korzystający zobowiązali się do zachowania w poufności wobec osób trzecich, w szczególności wobec innych korzystających, promotorów lub organów podatkowych, sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej (klauzula poufności);

b) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia (wynagrodzenie);

c) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia uzależnionego od uzyskania korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia lub zobowiązał się do zwrotu wynagrodzenia lub jego części, w przypadku gdy korzyść podatkowa nie powstanie lub powstanie w wysokości niższej, niż zakładano (wynagrodzenie);

d) dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie ujednoliconej dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę, które nie wymagają istotnych zmian w celu wdrożenia schematu u więcej niż jednego korzystającego (znacznie ujednolicona dokumentacja lub forma),

e) podejmowane są celowe czynności dotyczące nabycia spółki przynoszącej straty, zaprzestania głównej działalności takiej spółki i wykorzystywania strat takiej spółki w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, w tym poprzez przeniesienie tych strat do podmiotu na terytorium innego państwa lub przyspieszenie wykorzystania tych strat (nabycie spółki ze stratą);

f) dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania (zmiana kwalifikacji dochodów lub przychodów);

g) czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez zaangażowanie podmiotów pośredniczących niepełniących istotnych funkcji gospodarczych, lub działań, które wzajemnie się znoszą lub kompensują lub prowadzą do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem tych czynności albo mają inne podobne cechy (okrężny obieg środków pieniężnych);

h) obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w państwie miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu odbiorcy:

– nie nakłada się podatku dochodowego od osób prawnych lub pobiera się podatek dochodowy od osób prawnych według stawki zerowej lub stawki mniejszej niż 5%,

– płatności te korzystają z całkowitego zwolnienia lub objęte są preferencyjnymi zasadami opodatkowania (transgraniczne płatności do odbiorców z krajów o niskim poziomie opodatkowania dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi);

i) korzystający zobowiązał się, że w przypadku wdrożenia uzgodnienia będzie współpracował z promotorem, który udostępnił uzgodnienie, albo zapłaci promotorowi wynagrodzenie lub odszkodowanie (zobowiązanie korzystającego);

j) promotor lub korzystający faktycznie respektują co najmniej jedno z zobowiązań wskazanych w lit. b i c (faktyczne respektowanie zobowiązań dotyczących wynagrodzenia);

k) na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie działający promotor lub korzystający, do których nie stosowałyby się obowiązki przewidziane w przepisach niniejszego rozdziału, chcieliby, żeby co najmniej jedno ze zobowiązań wskazanych w lit. a–c było faktycznie respektowane (faktyczne respektowanie zobowiązań przez promotora lub korzystającego).