Krywan Tomasz, Sankcyjna 20% stawka PCC od umów pożyczek

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Sankcyjna 20% stawka PCC od umów pożyczek

Sankcyjna 20% stawka PCC od umów pożyczek

Sankcyjna 20% stawka PCC od umów pożyczek

Procedura pozwala ustalić, czy umowa pożyczki jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych według sankcyjnej stawki w wysokości 20%.

Sankcyjna 20% stawka PCC od umów pożyczek podatnik podatnik umowa pożyczki jest opodatkowana PCC według sankcyjnej stawki 20% sankcyjna stawka PCC w wysokości 20% nie ma do umowy pożyczki zastosowania zawarta została umowa pożyczki czy przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki? czy pożyczka była zwolniona od podatku? czy należny podatek od umowy pożyczki został zapłacony? tak nie nie tak tak nie

Krok: zawarta została umowa pożyczki

Umowy pożyczki są co do zasady opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5% (zob. art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. z 2024 r. poz. 295 ze zm. – dalej u.p.c.c.; stawka w tej wysokości obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy umów pożyczek dokonanych od tego dnia; umowy pożyczki dokonane wcześniej opodatkowane są podatkiem od czynności cywilnoprawnych według dotychczasowej stawki 2%). W przypadkach określonych przepisami art. 7 ust. 5 u.p.c.c. umowy pożyczki mogą być opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych według sankcyjnej stawki w wysokości 20%.

Należy przy tym wskazać, że – jak orzekł NSA z wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r., II FSK 573/13 – „dokonując wykładni zakwestionowanego przepisu należy na wstępie podkreślić, że przepis art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. stanowi lex specialis w stosunku do przepisów określających podstawowe stawki tego podatku, a więc art. 7 ust. 1-4 u.p.c.c. Powinien on być interpretowany - jak każdy wyjątek w przepisach prawa – w sposób ścisły. Na tę cechę tego przepisu zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny podnosząc, że podwyższona 20% stawka sankcyjna tego podatku może być zastosowana po zaistnieniu wskazanych w tym przepisie okoliczności”.

Krok: czy przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki?

Sankcyjna stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umów pożyczek w wysokości 20% może mieć zastosowanie, jeżeli przed organem podatkowym (do końca lutego 2017 r. – również przed organem kontroli skarbowej) w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej (do końca lutego 2017 r. – także w toku postępowania kontrolnego) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki.