Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) - dalej u.z.u.m.w. - weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. W roku 2017 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 13 zł. Kontrole w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.

Krok: obowiązek ustalenia i wypłaty minimalnej stawki godzinowej

W przypadku umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wykonywanych przez:

– osobę fizyczną albo

– osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników i niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności, tj. „osobę samozatrudnioną”,

na rzecz:

– przedsiębiorców albo

– innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności

wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

W roku 2017 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 13 zł.

Krok: kontrola w zakresie wypłacania wynagrodzenia

Kontrole w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy pracy mogą przeprowadzać kontrole w tym zakresie bez wcześniejszego uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy.

Krok: czy zostały stwierdzone naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia?

Kontrole w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej mogą wykazać stwierdzenie naruszeń w  zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia, jak również mogą potwierdzić prawidłowość wypłaty wynagrodzenia w tym zakresie.

Krok: zostały stwierdzone naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia

W przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone przepisy w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia, inspektorzy pracy są uprawnieni do kierowania wystąpienia zawierającego wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną lub wydania ustnego polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Krok: nie zostały stwierdzone naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia

W przypadku gdy Państwowa Inspekcja Pracy nie stwierdzi naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia, oznacza to, że podmiot zatrudniający w sposób zgodny z prawem dokonuje obliczenia i wypłaty wynagrodzenia wynikającej z wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej.

Krok: polecenie wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej

W przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone przepisy w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia, inspektorzy pracy są uprawnieni do kierowania wystąpienia zawierającego wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną lub wydania ustnego polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Niezależnie od powyższego przedsiębiorca albo osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy bądź innej jednostki organizacyjnej, który wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, będzie podlegał karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 30.000 zł.

Postępowanie w tym zakresie jest prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.