Łyjak Grzegorz, Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) - dalej u.z.u.m.w. – wprowadziła z dniem 1 stycznia 2017 r. instytucję minimalnej stawki godzinowej. W roku 2020 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 17 zł. Kontrole w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP podmiot zatrudniający podmiot zatrudniający polecenie wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej obowiązek ustalenia i wypłaty minimalnej stawki godzinowej kontrola w zakresie wypłacania wynagrodzenia czy zostały stwierdzone naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia? zostały stwierdzone naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia nie zostały stwierdzone naruszenia w zakresie wypłaty minimalnej stawki wynagrodzenia Tak nie

Krok: obowiązek ustalenia i wypłaty minimalnej stawki godzinowej

W przypadku umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wykonywanych przez:

– osobę fizyczną albo

– osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników i niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności, tj. „osobę samozatrudnioną”,

na rzecz:

– przedsiębiorców albo

– innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności

wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

W roku 2020 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 17 zł.

Krok: kontrola w zakresie wypłacania wynagrodzenia

Kontrole w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy pracy mogą przeprowadzać kontrole w tym zakresie bez wcześniejszego uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy.