Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Sankcje za naruszenie obowiązku umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze

Procedura pozwala ustalić, czy podatnikowi grozi sankcja za naruszenie obowiązku umieszczenia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”

Krok: podatnik wbrew obowiązkowi wystawił fakturę bez wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”

Od 1.11.2019 r. niektóre faktury powinny być przez podatników oznaczane wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” (więcej na ten temat zob. procedura Obowiązek umieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze). Na podatników naruszających ten obowiązek nakładana może być sankcja w postaci ustalanego przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego. Od zasady tej istnieją jednak dwa wyjątki.

Krok: czy podatnik jest osobą fizyczną?

Istnieją dwa wyłączenia ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego podatnikom naruszającym obowiązek oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Pierwsze z tych wyłączeń nie dotyczy jednak wszystkich podatników, lecz tylko podatników będących osobami fizycznymi.

Krok: czy podatnikiem jest osoba fizyczna, która za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe?

Dodatkowego zobowiązania podatkowego za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie ustala się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe (zob. art. 106e ust. 12 zdanie drugie ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. – dalej u.p.t.u.), tj. za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe polegające na nieprawidłowym wystawieniu faktury (art. 62 § 15 ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm. – dalej k.k.s.).

Należy jednak zauważyć, że osoby fizyczne mogą odpowiedzialność karną skarbową wyłączyć korzystając z tzw. czynnego żalu (zob. art. 16 § 1 k.k.s.). Takim osobom fizycznym dodatkowe zobowiązanie podatkowe za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” może być ustalane.

Krok: czy zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u. została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

Jak stanowi art. 106e ust. 13 u.p.t.u., przepisu przewidującego ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u., wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Krok: podatnik ponosi odpowiedzialność karną skarbową

Jak stanowi art. 62 § 1 k.k.s., kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi sprawca takiego czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (zob. art. 62 § 5 k.k.s.).

Krok: organ podatkowy może ustalić podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” ustalane jest w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u., wskazanej na fakturze (zob. art. 106e ust. 12 zdanie pierwsze u.p.t.u.).

Krok: podatnik nie ponosi żadnej sankcji

Podatnik, który naruszył obowiązek oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie ponosi żadnej sankcji, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

1) nie ponosi odpowiedzialności karnej skarbowej (np. dlatego że skorzystał z tzw. czynnego żalu),

2) zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u., wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (zob. art. 106e ust. 13 u.p.t.u.).