Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Procedura pozwala ustalić, czy podatnikowi grozi sankcja za naruszenie obowiązku dokonania płatności z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności.

Krok: podatnik wbrew obowiązkowi nie dokonał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

Od 1.11.2019 r. w niektórych przypadkach konieczne jest dokonywanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (więcej na ten temat zob. procedura Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności). Na podatników naruszających ten obowiązek organy podatkowe mogą nakładać sankcję w postaci ustalanego im dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Krok: czy podatnikiem jest osoba fizyczna?

Istnieją dwa wyłączenia ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego podatnikom naruszającym obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Pierwsze z tych wyłączeń nie dotyczy jednak wszystkich podatników, lecz tylko podatników będących osobami fizycznymi.

Krok: czy osoba fizyczna będąca podatnikiem ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe?

Dodatkowego zobowiązania podatkowego za naruszenie obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie ustala się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe (zob. art. 108a ust. 7 zdanie drugie ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. – dalej u.p.t.u.), tj. za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe polegające na dokonaniu wbrew obowiązkowi płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (zob. dodany z dniem 1.11.2019 r. art. 57c ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm. – dalej k.k.s.).

Należy jednak zauważyć, że osoby fizyczne mogą odpowiedzialność karną skarbową wyłączyć korzystając z tzw. czynnego żalu (zob. art. 16 § 1 k.k.s.). Takim osobom fizycznym dodatkowe zobowiązanie podatkowe za naruszenie obowiązku dokonania płatności z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Krok: czy dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem obowiązku płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

Jak stanowi art. 108a ust. 8 u.p.t.u., przepisy przewidującego ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego za naruszenie obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem tego obowiązku.

Krok: podatnik ponosi odpowiedzialność karną skarbową

Jak stanowi art. 57c § 1 k.k.s., podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi sprawca tego czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (zob. art. 57c § 2 k.k.s.).

Krok: organ podatkowy może ustalić podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe za naruszenie obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wynosi 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do u.p.t.u., wykazane na fakturze, której dotyczy płatność (zob. art. 108a ust. 7 zdanie pierwsze u.p.t.u.).

Krok: podatnik nie ponosi żadnej sankcji

Podatnik, który naruszył obowiązek oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie ponosi żadnej sankcji, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

1) nie ponosi odpowiedzialności karnej skarbowej (np. dlatego że nie jest osobą fizyczną),

2) zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u., wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (zob. art. 106e ust. 13 u.p.t.u.).