Krywan Tomasz, Samodzielna korekta cen transferowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Samodzielna korekta cen transferowych

Samodzielna korekta cen transferowych

Samodzielna korekta cen transferowych

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik może samodzielnie dokonać korekty cen transferowych.

Samodzielna korekta cen transferowych podatnik podatnik podatnik może samodzielnie dokonać korekty cen transferowych podatnik nie może samodzielnie dokonać korekty cen transferowych istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może samodzielnie dokonać korekty cen transferowych czy w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podatnik niepowiązane? czy nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podatnik niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych? czy w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik? czy istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w którym podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy podatnik może samodzielnie dokonać korekty cen transferowych

Na podstawie art. 11e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23q ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów. Taka możliwość istnieje, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków.

Krok: czy w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podatnik niepowiązane?

Pierwszym warunkiem możliwości samodzielnej korekty cen transferowych przez podatnika jest, aby w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane.