Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.
Autor:

Ryzyka wykorzystania przez administrację podatkową danych gromadzonych w trybie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ryzyka wykorzystania przez administrację podatkową danych gromadzonych w trybie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ryzyka wykorzystania przez administrację podatkową danych gromadzonych w trybie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Procedura przedstawia możliwe ryzyka, które mogą wynikać z wymiany informacji podatkowych z innymi państwami.

Krok: wymiana informacji o interpretacjach podatkowych

Na podstawie przepisów działu IV ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 343) - dalej u.w.i.p., Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w drodze automatycznej wymiany, informacje o wydanych interpretacjach podatkowych lub decyzjach w sprawach cen transferowych. Z tego katalogu są wyłączone interpretacje podatkowe dotyczące wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej.

Wspomniana powyżej wymiana odbywa się za pomocą standardowego formularza, o którym mowa w art. 20 ust. 5 dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64, s. 1 z późn. zm.) - dalej dyrektywa 2011/16/UE, zgodnie z mającymi zastosowanie ustaleniami praktycznymi przyjętymi na podstawie art. 21 tej dyrektywy.

Krok: wnioskodawcą jest polski rezydent podatkowy

Niniejszy przykład wskazuje sytuację, w której wniosek o interpretację jest składany przez polskiego rezydenta podatkowego do organu podatkowego znajdującego w innym państwie członkowskim.