Ryczałt 70% od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji - OpenLEX

Krywan Tomasz, Ryczałt 70% od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2017 r.
Autorzy:

Ryczałt 70% od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji

Ryczałt 70% od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji

Ryczałt 70% od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji

Procedura pozwala ustalić, czy przychód z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji jest opodatkowany 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Ryczałt 70% od odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji podatnik podatnik część odszkodowania jest opodatkowana 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym odszkodowanie nie jest opodatkowane 70% zryczałtowanym podatkiem dochodowym osoba fizyczna uzyskuje odszkodowanie na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (!) czy zobowiązaną  do zapłaty  odszkodowania jest  spółka z udziałem  środków publicznych? czy wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie 6 miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania? tak nie tak nie

Krok: osoba fizyczna uzyskuje odszkodowanie na podstawie przepisów o zakazie konkurencji

Z początkiem 2016 r. wszedł w życie przepis przewidujący opodatkowanie 70% ryczałtem niektórych odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (tj. na podstawie przepisów art. 1012 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), do których zapłaty zobowiązane są spółki z udziałem środków publicznych. Przepis ten zawiera art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.

Przepis ten – jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2017 r., 1462-IPPB4.4511.1254.2016.1.MS1 - „ma zastosowanie nie tylko w przypadku zakazu konkurencji związanego ze stosunkiem pracy, ale regulacja ta dotyczy również umów cywilnoprawnych, w których zawarte są przepisy o zakazie konkurencji. Bez znaczenia pozostaje tu fakt jak to świadczenie zostało określone w umowie. Niezależnie od tego czy prawo do przyznanych świadczeń wynikać będzie z przepisów prawa czy tylko z zawartej umowy między stronami, świadczenia otrzymywane przez uprawnionych za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej objęte będą zakresem przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 u.p.d.o.f.”.

Krok: (!) czy zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka z udziałem środków publicznych?

Ryczałt, o którym mowa, może mieć zastosowanie, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka z udziałem środków publicznych, tj. spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami. A zatem – jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2017 r., 1462-IPPB4.4511.61.2017.2.JM – „na potrzeby ustalenia, czy spółka dysponuje większością głosów w rozumieniu omawianego przepisu k.s.h., bierze się pod uwagę zarówno "własne" głosy spółki na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) innej spółki (większość "bezpośrednia"), ale także głosy innych osób (nie tylko innych wspólników czy akcjonariuszy tej innej spółki, ale również osób trzecich), którymi spółka dysponuje na podstawie porozumień z tymi osobami (większość "pośrednia")”.

W interpretacji tej organ podatkowy zauważył jednocześnie, że „w pewnych sytuacjach dla stwierdzenia stosunku dominacji (dysponowania większością głosów) wystarczające może być dysponowanie mniejszościowym pakietem praw udziałowych, który jednak - zależnie od uwarunkowań danej spółki (stopień rozproszenia akcjonariatu, frekwencja na zgromadzeniach) - gwarantuje stałe dysponowanie bezwzględną większością głosów na kolejnych zgromadzeniach innej spółki”. Również w takich przypadkach omawiany warunek może być zatem spełniony.

Uwaga! Ryzyko: Spółkami z udziałem środków publicznych mogą być niekiedy spółki, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują – bezpośrednio lub pośrednio – mniejszościowym pakietem praw udziałowych. W celu ustalenia czy taki przypadek ma miejsce należy badać takie okoliczności jak stopień rozproszenia akcjonariatu czy frekwencja na zgromadzeniach.