Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Autorzy:

Rozszerzenie możliwości rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym

Rozszerzenie możliwości rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym

Rozszerzenie możliwości rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym

Ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) rozszerzono możliwość rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym w składzie trzyosobowym w sprawach, w których miała być wyznaczona rozprawa. Zgodnie z dodanym art. 15zzs⁴ ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), w sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy, NSA może zawiadomić strony o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, a strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrażą na to zgodę. Przepis ten będzie miał zastosowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

Jedynie zgoda wszystkich stron daje możliwość rozpoznania skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym.

Ponieważ skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne ma w tym przypadku charakter fakultatywny, to zarówno na etapie wzywania stron o wyrażenie zgody, jak również na samym posiedzeniu niejawnym, NSA będzie miał możliwość skierowania sprawy do rozpoznania na rozprawie.

Mimo wyrażenia zgody przez wszystkie strony i skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, w wyjątkowych przypadkach, NSA będzie miał możliwość skierowania sprawy do rozpoznania na rozprawie (por. art. 90 § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a.).

Istotą wprowadzonej regulacji jest likwidowanie zaległości w sprawach, które oczekują na rozpoznanie na rozprawie przed NSA.

Krok: wydanie zarządzenia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne

Zgodnie z art. 182 § 2 i 3 ustawy z 30.08.2002 r. –p.p.s.a., NSA rozpoznaje skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym w składzie trzyosobowym, gdy strona, która ją wniosła, zrzekła się rozprawy, a pozostałe strony, w terminie 14 dni od dnia doręczenia skargi kasacyjnej, nie zażądały przeprowadzenia rozprawy. Oznacza to, że w sprawach, w których strona nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała jej przeprowadzenia, sprawa kierowana jest do rozpoznania na rozprawie (por. Rozpoznanie skargi kasacyjnej).

Ustawodawca z dniem 16.05.2020 r. umożliwił NSA rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym w sprawach, w których strony wnoszące skargi kasacyjne przed wejściem w życie ustawy nie zrzekły się rozprawy lub inne strony zażądały jej przeprowadzenia. Zgodnie z art. 15zzs⁴ ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), dodanym na mocy art. 46 pkt 21 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), w sprawach takich NSA może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym w składzie trzyosobowym. Warunkiem koniecznym jest wyrażenie na to zgody przez wszystkie strony postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne. Przepis ten będzie miał zastosowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

W praktyce będzie to wyglądało w ten sposób, że przewodniczący (może to być także wyznaczony sędzia sprawozdawca) w sprawach, które powinny zostać skierowane na rozprawę z uwagi na brak zrzeczenia się przez stronę wnoszącą skargę kasacyjną przeprowadzenia rozprawy bądź zażądania przez inną stronę jej przeprowadzenia, będzie mógł – zgodnie z brzmieniem art. 15zzs⁴ ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – skierować taką sprawę na posiedzenie niejawne.

Przed skierowaniem sprawy na posiedzenie niejawne przewodniczący/sędzia sprawozdawca wydaje zarządzenie (ustawa p.p.s.a. nie przewiduje wydawania przez przewodniczącego/sędziego sprawozdawcę „zawiadomienia” – por art. 16 pkt 3 p.p.s.a., a zatem jedynie forma zarządzenia będzie z punktu widzenia procesowego właściwa) o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne i doręcza je wszystkim stronom postępowania z zapytaniem, czy wyrażają na to zgodę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zarządzenia.

Krok: doręczenie zarządzenia

Po odebraniu zarządzenia, strony mają 14 dni na pisemne wyrażenie stanowiska odnośnie możliwości rozpoznania skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym.