Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 sierpnia 2016 r.
Autorzy:

Rozprawa przed sądem lekarskim I instancji

Rozprawa przed sądem lekarskim I instancji

Rozprawa przed sądem lekarskim I instancji

Zasadniczym etapem postępowania przed sądem lekarskim I instancji jest rozprawa. Jej celem jest przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych przez strony i dopuszczonych przez sąd z urzędu. Dowody stanowią następnie podstawę wyrokowania przez sąd lekarski.

Krok: skierowanie sprawy na rozprawę

Jeżeli, zdaniem sądu, brak jest podstaw do wydania stosownego postanowienia na posiedzeniu sądu (np. brak podstaw do umorzenia postępowania), sąd kieruje sprawę na rozprawę - art. 350 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) - dalej k.p.k. - Postanowienie w tym przedmiocie jest niezaskarżalne.

Krok: wyznaczenie składu orzekającego i doręczenie wniosku o ukaranie

Jeżeli wniosek o ukaranie spełnia warunki formalne i brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania, przewodniczący wyznacza skład orzekający, chyba że został on już uprzednio wyznaczony. Ponadto przewodniczący sądu zarządza doręczenie jego odpisu obwinionemu, wzywając go do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku o ukaranie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?