Konieczny Damian, Rozprawa przed sądem lekarskim I instancji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autor:

Rozprawa przed sądem lekarskim I instancji

Rozprawa przed sądem lekarskim I instancji

Rozprawa przed sądem lekarskim I instancji

Zasadniczym etapem postępowania przed sądem lekarskim I instancji jest rozprawa. Jej celem jest przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych przez strony i dopuszczonych przez sąd z urzędu. Dowody stanowią następnie podstawę wyrokowania przez sąd lekarski.

Rozprawa przed sądem lekarskim I instancji strona postępowania strona postępowania wniesienie odwołania możliwe działania odebranie orzeczenia niewniesienie odwołania sąd lekarski sąd lekarski zamknięcie przewodu sądowego sporządzenie uzasadnienia ogłoszenie orzeczenia narada sądu zawiadomienie o terminie rozprawy udzielenie głosu stronom odebranie wyjaśnień obwinionego przeprowadzenie dalszych dowodów pouczenie o zmianie kwalifikacji czynu (ewentualnie) skierowanie sprawy na rozprawę doręczenie orzeczenia wyznaczenie składu orzekającego i doręczenie wniosku o ukaranie wywołanie sprawy wnioski przed otwarciem przewodu sądowego otwarcie przewodu sądowego

Krok: skierowanie sprawy na rozprawę

Jeżeli, zdaniem sądu, brak jest podstaw do wydania stosownego postanowienia na posiedzeniu sądu (np. brak podstaw do umorzenia postępowania), sąd kieruje sprawę na rozprawę - art. 350 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) - dalej k.p.k. - Zarządzenie w tym przedmiocie jest niezaskarżalne.

Krok: wyznaczenie składu orzekającego i doręczenie wniosku o ukaranie

Jeżeli wniosek o ukaranie spełnia warunki formalne i brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania, przewodniczący wyznacza skład orzekający, chyba że został on już uprzednio wyznaczony. Ponadto przewodniczący sądu zarządza doręczenie jego odpisu obwinionemu, wzywając go do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku o ukaranie.