Konieczny Damian, Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Pielęgniarek i Położnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autor:

Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Pielęgniarek i Położnych

Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Pielęgniarek i Położnych

Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Pielęgniarek i Położnych

Zasadniczą fazą postępowania odwoławczego jest rozprawa przed Naczelnym Sądem Pielęgniarek i Położnych jako sądem II instancji. Celem rozprawy odwoławczej jest rozpoznanie wniesionego odwołania i podniesionych w nim zarzutów oraz wniosków.

Rozprawa odwoławcza przed Naczelnym Sądem Pielęgniarek i Położnych strona postępowania strona postępowania niewniesienie kasacji do SN wniesienie kasacji do SN odebranie orzeczenia możliwe działania sąd pielęgniarek i położnych II instancji sąd pielęgniarek i położnych II instancji narada sądu uchylenie orzeczenia sądu i instancji i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania zmiana zaskarżonego orzeczenia sądu i instancji utrzymanie w mocy orzeczenia sądu i instancji ogłoszenie orzeczenia - możliwe decyzje ustne sprawozdanie sędziego uzupełniające postępowanie dowodowe zamknięcie przewodu sądowego głosy stron doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem skierowanie sprawy na rozprawę uchylenie orzeczenia sądu i instancji i umorzenie postępowania zawiadomienie o terminie rozprawy wywołanie sprawy wnioski przed otwarciem przewodu sądowego otwarcie przewodu sądowego

Krok: skierowanie sprawy na rozprawę

Krok: wywołanie sprawy

Zgodnie z art. 381 k.p.k. rozprawa rozpoczyna się od wywołania sprawy, tj. wezwania uczestników do wejścia na salę rozpraw. Po wywołaniu sprawy przewodniczący składu sprawdza, czy wszystkie osoby wezwane stawiły się oraz czy brak jest przeszkód do rozpoznania sprawy (np. czy wszystkie potwierdzenia odbioru wezwań powróciły do sądu). Stawiennictwo obwinionej i innych stron na rozprawie odwoławczej nie jest obowiązkowe, chyba że sąd uzna ich obecność za konieczną. Stawiennictwo rzecznika ma natomiast charakter obligatoryjny.