Wiśniewski Jarosław T., Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący posiedzenie zdalne posiedzenie niejawne postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości wydanie wyroku czy obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19? odebranie od stron stanowisk na piśmie i zamknięcie rozprawy rozprawa lub posiedzenie jawne w budynku sądu czy można przeprowadzić posiedzenie zdalne? zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia zdalnego zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia niejawnego czy upłynął rok od odwołania ostatniego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii? czy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne? czy przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego w budynku sądu mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących? wyznaczenie rozprawy lub posiedzenia jawnego w budynku sądu możliwość rozpoznania sprawy czy obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19? nie tak nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości

Krok: czy obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze jednego województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, zaś stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze więcej niż jednego województwa ogłasza i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w okresie od 14.03.2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433). Z dniem 20.03.2020 r. stan zagrożenia epidemicznego został odwołany (§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego – Dz.U. z 2020 r. poz. 490), a aż do odwołania ogłoszony został stan epidemii (§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz.U. z 2020 r. poz. 491).

W art. 15zzs2 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), inaczej niż w art. 15zzs1 ustawy, nie zostało wskazane, w jakim okresie ma obowiązywać regulacja wynikająca z tego przepisu. Przyjąć zatem należy, że stosowanie tego przepisu jest ograniczone wyłącznie do okresu obowiązywania stanu epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a nie do momentu uchylenia przepisu. Po pierwsze, wynika to z celu samej ustawy. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), ustawa ta określa m.in. zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. Po drugie, gdyby intencją ustawodawcy było wprowadzenie stałej, a nie jedynie doraźnej, możliwości wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych w sprawach, w których postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, to dokonałby odpowiedniej nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, tak jak uczynił to w odniesieniu do przepisów o egzekucji z nieruchomości przez dodanie art. 9521 k.p.c. (zob. art. 2 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).