Bełczącki Robert Marek, Rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji w postępowaniu wieczystoksięgowym skargi na postanowienie referendarza sądowego oddalające wniosek, odrzucające wniosek albo umarzające postępowanie w sprawie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji w postępowaniu wieczystoksięgowym skargi na postanowienie referendarza sądowego oddalające wniosek, odrzucające wniosek albo umarzające postępowanie w sprawie

Rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji w postępowaniu wieczystoksięgowym skargi na postanowienie referendarza sądowego oddalające wniosek, odrzucające wniosek albo umarzające postępowanie w sprawie

Rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji w postępowaniu wieczystoksięgowym skargi na postanowienie referendarza sądowego oddalające wniosek, odrzucające wniosek albo umarzające postępowanie w sprawie

Rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji wniosku o wpis do księgi wieczystej na skutek skargi na postanowienie referendarza sądowego oddalające wniosek, odrzucające wniosek albo umarzające postępowanie w sprawie przebiega podobnie, jak rozpoznanie wniosku o wpis przez referendarza sądowego, stąd wystarczające jest odesłanie do komentarzy zawartych w schemacie: Rozpoznanie wniosku o wpis do księgi wieczystej przez referendarza sądowego.

Rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji w postępowaniu wieczystoksięgowym skargi na postanowienie referendarza sądowego oddalające wniosek, odrzucające wniosek albo umarzające postępowanie w sprawie sąd pierwszej instancji skład orzekający sąd pierwszej instancji skład orzekający czy zachodzą podstawy do umorzenia postępowania w sprawie? dokonanie wpisu umorzenie postępowania w sprawie ustalenie stanu rzeczy z chwili złożenia wniosku o wpis czy treść wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej pozwala na dokonanie żądanego wpisu? oddalenie wniosku przystąpienie do rozpoznania sprawy czy skarga jest dopuszczalna? odrzucenie skargi czy zachodzą podstawy do odrzucenia wniosku? odrzucenie wniosku tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: przystąpienie do rozpoznania sprawy

Wniesienie skargi na wydane przez referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym postanowienie oddalające wniosek, odrzucające wniosek albo umarzające postępowanie w sprawie powoduje utratę jego mocy (art. 39822 § 2 k.p.c.).

Utrata mocy dotyczy całości orzeczenia zaskarżonego skargą, stąd nawet jego zaskarżenie w części, w aspekcie przedmiotowym lub podmiotowym, skutkuje utratą mocy orzeczenia referendarza w całości (por. T. Wiśniewski, Komentarz do art. 39822 k.p.c. [w:] red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Lex).

Wobec utraty mocy zaskarżonego orzeczenia nie jest dopuszczalne cofnięcie skargi wniesionej skutecznie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2011 r., I CZ 10/11, OSNC-ZD 2012, nr 1, poz. 9, LEX nr 1119432), stąd umorzenie postępowania ze skargi ze względu na jej cofnięcie nie wchodzi w rachubę.

Krok: czy skarga jest dopuszczalna?

Przystępując do rozpoznania wniosku o wpis skład orzekający sądu pierwszej instancji ponownie bada, czy wniesiona skarga jest dopuszczalna, nie będąc związany uprzednią oceną przewodniczącego w tym przedmiocie.

Jeśli chodzi o badanie dopuszczalności skargi - por. Wniesienie skargi na wpis w księdze wieczystej albo inne orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym.