Ambroziewicz Maciej, Rozpoznanie choroby zawodowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Rozpoznanie choroby zawodowej

Rozpoznanie choroby zawodowej

Rozpoznanie choroby zawodowej

Rozpoznanie choroby zawodowej lekarz jednostki orzeczniczej lekarz jednostki orzeczniczej zgłoszenie pracownika z podejrzeniem choroby zawodowej przeprowadzenie badania (!) stwierdzenie  braku podstaw do  wszczynania  postępowania potwierdzenie podejrzenia choroby zawodowej Państwowy Inspektor Sanitarny Państwowy Inspektor Sanitarny powzięcie zawiadomienia o podejrzeniu choroby zawodowej wszczęcie postępowania skierowanie do lekarza orzecznika rozpoznanie choroby zawodowe brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Krok: powzięcie zawiadomienia o podejrzeniu choroby zawodowej

Rozpoznanie choroby zawodowej poprzedza etap stwierdzanie choroby zawodowej. Istotą postępowania dotyczącego rozpoznania choroby zawodowej jest wydanie przez uprawnionego lekarza orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo braku podstaw do jej rozpoznania. Zgodnie z § 6 r.c.z. lekarz wydaje stosowne orzeczenie, biorąc pod uwagę:

- wyniki badań lekarskich oraz dokumentację medyczną,

- dokumentację przebiegu zatrudnienia pracownika lub byłego pracownika,

- ocenę narażenia zawodowego.

Krok: wszczęcie postępowania

W myśl § 4 ust. 1 r.c.z., właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia. Właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje skierowanie do jednostki orzeczniczej na formularzu określonym w załączniku nr 2 r.d.c.z.

Ważne! Skierowanie do jednostki orzeczniczej nie jest wymagane, jeżeli zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej zostało dokonane przez lekarza tej jednostki.