Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego - OpenLEX

Niewiadomski Zygmunt, Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego

Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego

Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego

Podmioty składające uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) poprzez fakt złożenia uwag nie nabywają przymiotu strony w postępowaniu planistycznym. Zważywszy na charakter procedury planistycznej nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie. Stąd też osobom, których uwagi do MPZP nie zostały uwzględnione, nie przysługuje środek ich zaskarżenia. Osoby składające uwagi skarżyć mogą rozstrzygnięcie o ich nieuwzględnieniu, wyłącznie zaskarżając uchwałę o przyjęciu MPZP w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - dalej u.s.g. Jednakże ustawodawca przewidział swoistą kontrolę rozstrzygnięć o nieuwzględnieniu uwag złożonych do projektu MPZP w formie konieczności ich ponownego zbadania i podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie przez radę gminy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p.

Z art. 20 ust. 1 u.p.z.p. nie wynika, aby każda uwaga do projektu planu musiała być rozpatrywana oddzielnie i to w formie odrębnej uchwały rady. Ostatnie zdanie tego przepisu wskazuje wręcz, że rozstrzygnięcia dotyczące uwag do projektu planu stanowią załącznik do uchwały. Ponadto - stosownie do art. 17 pkt 14 u.p.z.p. - organ wykonawczy gminy przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. W świetle tych przepisów przyjmuje się, że rozpatrzenie uwag może nastąpić w jednym głosowaniu nad uchwaleniem projektu samego planu, a taki sposób głosowania nad nieuwzględnionymi uwagami nie może stanowić o istotnym naruszeniu prawa w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r., II OSK 229/17, LEX nr 2611732).

Rozstrzygnięcie rady gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jest elementem procedury planistycznej i jest to rozstrzygnięcie o charakterze indywidualnym, odnoszące się do uwag konkretnych podmiotów. Nie ma ono charakteru normatywnego, stanowi jedynie uzasadnienie odmowy przyjęcia konkretnych rozwiązań planistycznych wnioskowanych przez podmioty prywatne. Nie ma więc obowiązku publikacji takiego rozstrzygnięcia w dzienniku urzędowym województwa na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2018 r., II OSK 3056/17, LEX nr 2569304).

Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego rada gminy rada gminy pozostawienie projektu planu bez zmian odebranie uwag przekazanie projektu planu analiza nieuwzględnionych uwag nieuwzględnienie uwag uwzględnienie uwag czy uwagi wpływają na treść planu? wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta wprowadzenie zmian do projektu planu przedłożenie nieuwzględnionych uwag radzie gminy nieuwzględnione uwzględnione tak nie

Krok: przedłożenie nieuwzględnionych uwag radzie gminy

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu MPZP sporządza listę nieuwzględnionych uwag. Wykaz ten jest przedkładany radzie gminy do ponownej analizy, przy czym przedłożenie listy wszystkich złożonych uwag nie stanowi naruszenia trybu uchwalenia studium (por. wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2006 r., OSK 277/06, LEX nr 266913, teza 2).

Krok: analiza nieuwzględnionych uwag

Rada winna odnieść się do listy nieuwzględnionych uwag, gdyż może to wpłynąć na treść MPZP (por. Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, s. 189–191). Przedmiotem analizy rady gminy są nieuwzględnione przez organ wykonawczy gminy uwagi wniesione do projektu MPZP, a nie lista nieuwzględnionych uwag (por. wyrok NSA z dnia 1 lutego 2012 r., II OSK 1989/11, LEX nr 1138029). Organ stanowiący gminy zobligowany jest dokonać analizy merytorycznej przedstawionych uwag, co oznacza konieczność indywidualnej oceny ich zasadności. Rada musi się zapoznać z treścią nieuwzględnionych uwag oraz poddać głosowaniu poszczególne uwagi z listy. Niedopuszczalne jest zbiorcze rozstrzygnięcie wobec całej listy uwag w jednym głosowaniu. Czynność rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag winna poprzedzać podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia MPZP (por. wyrok NSA z dnia 23 marca 2011 r., II OSK 2587/10, LEX nr 1080246, teza 2).

Interpretacja, że rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, nieuwzględnionych przez prezydenta miasta, musi mieć miejsce w formie podjęcia indywidualnych uchwał, z których każda dotyczy osobnej uwagi, nie wynika z przepisu art. 20 ust. 1. u.p.z.p. Powołany przepis wskazuje na konieczność (traktowaną jako obowiązek rady gminy) jednoczesnego uchwalenia miejscowego planu i rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag. Najistotniejsze jest, aby rada gminy obradowała nad wszystkimi uwagami, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta miasta. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 października 2016 r., II SA/Kr 882/16, LEX nr 2151157).

Brak rozstrzygnięcia rady w sprawie nieuwzględnionych uwag stanowi istotne naruszenie trybu sporządzenia MPZP.