Rozpatrzenie podania przekazanego przez inny organ - OpenLEX

Bochentyn Adam, Rozpatrzenie podania przekazanego przez inny organ

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 maja 2019 r.
Autorzy:

Rozpatrzenie podania przekazanego przez inny organ

Rozpatrzenie podania przekazanego przez inny organ

Rozpatrzenie podania przekazanego przez inny organ

Zgodnie z treścią art. 65 § 1 k.p.a., w sytuacji gdy podanie (którym w świetle art. 63 § 1 k.p.a. może być żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) wniesione zostało do organu niewłaściwego, organ ten obowiązany jest do jego przekazania organowi, który uzna za właściwy. W obecnym stanie prawnym przekazanie podania jest czynnością materialno-techniczną i nie wymaga wydania w tym przedmiocie aktu z zakresu administracji publicznej. Jeżeli podanie wniesione zostało do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu, wówczas przyjąć należy fikcję prawną, że zostało ono wniesione z zachowaniem terminu (art. 65 § 2 k.p.a.). Podkreślić należy, że jedynie pismo wniesione do organu administracji publicznej może zostać uznane za wniesione w terminie. Przepis art. 65 § 2 k.p.a. nie odnosi się do pism wniesionych do innych podmiotów, m.in. sądów powszechnych (por. wyrok NSA z dnia 9 października 2008 r., I OSK 656/08, LEX nr 477245). Warto zwrócić uwagę na to, że instytucja „przekazania podania” znajduje zastosowanie przede wszystkim do podań, które zawierają żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego (postępowania w trybie zwykłym - w pierwszej lub drugiej instancji, jak również postępowania w trybie nadzwyczajnym). Przekazywanie innych podań zdarza się bardzo rzadko, na co wskazuje analiza orzecznictwa sądów administracyjnych. Wynika to z faktu, że organem właściwym do rozpatrzenia podania wniesionego w trakcie postępowania (np. wniosku dowodowego, prośby o przywrócenie terminu, wniosku o zawieszenie postępowania) jest co do zasady organ prowadzący postępowanie, w związku z czym jego ustalenie zazwyczaj nie sprawia wnoszącemu większych problemów. Zdecydowanie częściej przepis art. 65 k.p.a. stosowany jest w przypadku podań, które inicjują postępowanie. Przed wniesieniem tego rodzaju podania, wnoszący ustalić musi, który organ właściwy jest do załatwienia, w odpowiednim trybie lub instancji, sprawy administracyjnej, która nie jest i nie była przedmiotem postępowania w tym trybie lub instancji. Praktyka pokazuje, że ustalenie tego organu powoduje nieraz problemy, które w konsekwencji rodzą potrzebę przekazania wniesionego podania oraz prowadzić mogą do sporów o właściwość (sporów kompetencyjnych).

Rozpatrzenie podania przekazanego przez inny organ organ do którego podanie zostało przekazane organ do którego podanie zostało przekazane rozpatrzenie podania przekazanie podania do organu właściwego i zawiadomienie wnoszącego podanie czy podanie zawiera żądanie załatwienia sprawy administracyjnej? czy organem właściwym jest organ, który przekazał podanie? spór o właściwość lub spór kompetencyjny przyjęcie podania badanie właściwości organu wnoszący podanie wnoszący podanie przyjęcie zawiadomienia przyjęcie zawiadomienia organ do którego wniesiono podanie organ do którego wniesiono podanie organ stwierdza swoją niewłaściwość przekazanie podania do organu właściwego i zawiadomienie wnoszącego podanie zawiadomienie wnoszącego podanie tak nie tak nie przekazanie podania zawiadomienie wnoszącego podanie właściwy niewłaściwy

Krok: organ stwierdza swoją niewłaściwość

W sytuacji gdy do organu administracji publicznej wpłynęło podanie, dla rozpatrzenia którego nie jest on organem właściwym, ciąży na nim obowiązek przekazania tego podania do organu właściwego (art. 65 § 1 k.p.a.).

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że organ, do którego podanie wpłynęło, zobowiązany jest w możliwie precyzyjny sposób ustalić przedmiot żądania (wniosku). Jedynie ustalenie rzeczywistych intencji wnoszącego podanie pozwala na określenie treści żądania oraz ustalenie, czy podanie w ogóle dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej, do której stosuje się przepisy k.p.a. Dopiero w kolejnym kroku możliwe jest ustalenie organu właściwego rzeczowo, miejscowo i instancyjnie oraz przekazanie temu organowi wniesionego podania (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2007 r., IV SA/Wa 244/07, LEX nr 337821).

Krok: przekazanie podania do organu właściwego i zawiadomienie wnoszącego podanie

Przekazanie podania organowi właściwemu następuje w formie czynności materialno-technicznej, o podjęciu której organ powinien zawiadomić wnoszącego podanie. Przekazanie nie wymaga wydania w tym przedmiocie aktu z zakresu administracji publicznej (por. postanowienie NSA z dnia 18 stycznia 2012 r., I OSK 38/12, LEX nr 1120679). W związku z tym nie podlega zaskarżeniu ani w trybie administracyjnym, ani sądowoadministracyjnym.

Zawiadomienie o przekazaniu sprawy powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), w zakresie danych przetwarzanych przez organ przekazujący. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wnoszący podanie posiada wskazane informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.