Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 7 października 2016 r. do: 24 maja 2018 r.
Autor:

Rozpatrywanie skarg przez GIODO

Rozpatrywanie skarg przez GIODO

Rozpatrywanie skarg przez GIODO

Jednym z zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest rozpatrywanie skarg na podmioty przetwarzające dane osobowe. Skargi dotyczyć mogą nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych przez administratora danych bądź przez podmioty przetwarzające dane na zlecenia administratora danych. Z uwagi na to, że jedynym kryterium kontroli sprawowanej przez GIODO jest kryterium legalności, przedmiotem skarg powinno być naruszenie przepisów o ochronie danych, przy czym nie chodzi tu jedynie o naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, ale także przepisów innych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera norm dotyczących trybu rozpatrywania skarg przez GIODO, w tym zakresie (zgodnie z przepisem art. 22 u.o.d.o.) zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące skarg oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (określane dalej jako r.o.p.s.w.), o ile przepisy u.o.d.o. nie stanowią inaczej.

Skarga jest środkiem prawnym inicjującym jednoinstancyjne, uproszczone postępowanie administracyjne o charakterze kontrolnym, którego wynikiem powinno być powiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi (por. postanowienie NSA z dnia 14 października 2010 r., II OSK 2019/10, LEX nr 743368).

Jednakże, jeżeli skarga dotyczy sprawy indywidualnej, która powinna być rozstrzygnięta w ramach postępowania jurysdykcyjnego, sprawa nie była i nie jest przedmiotem takiego postępowania, a pismo pochodzi od strony, to powoduje ono wszczęcie postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji. Wynika to z faktu, iż „ustawodawca przyjmuje tutaj generalną zasadę pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego przed skargowym i transformacji skargi w odpowiedni środek postępowania jurysdykcyjnego” (por. M. Jaśkowska [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz LEX, Komentarz do art. 233 k.p.a., LEX/el. 2013).

Skarga może więc być podstawą do podjęcia przez GIODO kontroli podmiotu przetwarzającego dane osobowe, skierowania do właściwych podmiotów wystąpienia lub wniosku, o których mowa w art. 19a u.o.d.o., bądź wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania przez GIODO decyzji nakazującej przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Krok: wniesienie skargi

Skargi wnoszone do GIODO dotyczą co do zasady nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych. Wynika to z przepisu art. 12 pkt 2 u.o.d.o., który stanowi, iż do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. Wskazany w u.o.d.o. zakres przedmiotowy skarg rozpatrywanych przez GIODO różni się więc od zakresu określonego w art. 227 k.p.a. Nie wyklucza to jednak możliwości wnoszenia do GIODO skarg w zakresie przedmiotowym określonym w k.p.a., a więc skarg dotyczących zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwianie spraw.

Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (por. art. 221 § 3 k.p.a.).

Skarga może być wniesiona pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (§ 5 r.o.p.s.w.). Przyjmujący skargę ma obowiązek potwierdzić złożenie skargi, jeżeli zażąda tego wnoszący (§ 7 r.o.p.s.w.).

Krok: odebranie skargi

GIODO ma obowiązek przyjmować skargi, przy czym przepisy k.p.a. nakazują organom przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach (art. 253 k.p.a.), a także rejestrować i przechowywać skargi oraz związane z nimi dokumenty w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg (art. 254 k.p.a.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację