Krywan Tomasz, Różnice kursowe - powstawanie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2017 r.
Autorzy:

Różnice kursowe - powstawanie

Różnice kursowe - powstawanie

Różnice kursowe - powstawanie

Procedura - w świetle przepisów art. 15a u.p.d.o.p. oraz art. 24c u.p.d.o.f. - pozwala ustalić, czy i jaka różnica kursowa powstaje dla celów podatkowych.

Różnice kursowe - powstawanie podatnik podatnik czy podatnik poniósł koszt wyrażony w walucie obcej? czy wartość środków/wartości pieniężnych z dnia ich wpływu jest wyższa od wartości środków/wartości pieniężnych z dnia ich wypływu? czy wartość kredytu/pożyczki lub jego/jej części z dnia udzielenia jest wyższa od wartości kredytu/pożyczki lub jego/jej części z dnia otrzymania zwrotu? powstaje dodatnia różnica kursowa czy podatnik otrzymał lub nabył środki lub wartości pieniężne w walucie obcej? czy zwrot został otrzymana w walucie obcej? czy wartość kredytu/pożyczki lub jego/jej części z dnia otrzymania jest wyższa od wartości kredytu/pożyczki lub jego/jej części z dnia spłaty? różnica kursowa nie powstaje czy podatnik otrzymał zwrot części lub całości kredytu/pożyczki udzielonego/udzielonej przez tego podatnika w walucie obcej? czy spłata została dokonana w walucie obcej? czy podatnik dokonał spłaty części lub całości kredytu/pożyczki udzielonego/udzielonej mu w walucie obcej? czy wartość kosztu z dnia poniesienia jest wyższa od wartości kosztu z dnia zapłaty? czy podatnik dokonał zapłaty w walucie obcej? powstaje ujemna różnica kursowa potrzeba ustalenia, czy powstała różnica kursowa czy podatnik uzyskał przychód należny wyrażony w walucie obcej? czy podatnik otrzymał zapłatę w walucie obcej? czy wartość przychodu z dnia uzyskania przychodu należnego jest wyższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: potrzeba ustalenia, czy powstała różnica kursowa

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz część podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej oraz niektórzy podatnicy uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej - zob. art. 24c ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.) obowiązani są ustalać różnice kursowe. Mogą to czynić w oparciu o przepisy art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., oraz art. 24c u.p.d.o.f. albo w oparciu o przepisy rachunkowości (zob. art. 9b ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 14b ust. 1 u.p.d.o.f.).

Większość podatników podatkowo rozlicza różnice kursowe, stosując przepisy art. 15a u.p.d.o.p. oraz art. 24c u.p.d.o.f. Z przepisów tych wynika, że różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe (zob. art. 15a ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 24c ust. 1 u.p.d.o.f.). Z kolei przepisy art. 15a ust. 2 i 3 u.p.d.o.p. oraz art. 24c ust. 2 i 3 u.p.d.o.f. wymieniają pięć par różnic kursowych.

Należy dodać, że podatkowe różnice kursowe nie powstają w przypadku zamiany walut obcych (przewalutowań). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., IBPBI/2/423-595/12/JD, „w wyniku operacji przewalutowania (tj. przeliczenia waluty obcej na inna walutę obcą) powstaną „różnice kursowe”, które jednak nie będą wynikać z faktycznego wypływu środków w walucie obcej. Nie mogą zostać wobec tego uznane za dodatnie bądź ujemne różnice kursowe wpływające na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Reasumując powyższe wyjaśnienia, dokonywane przez Spółkę przewalutowanie będzie neutralne pod względem podatkowym, tj. nie wywoła skutków ani po stronie przychodów, ani po stronie kosztów ich uzyskania”.

Jednocześnie podatkowe różnice kursowe dotyczyć mogą wyłącznie walut tradycyjnych. Nie dotyczą one tzw. kryptopwalut, w szczególności bitcoinów. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r., IPPB1/4511-68/16-4/EC, „w świetle obowiązujących przepisów prawa Bitcoin nie jest walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy. Nie jest również stosowana w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się tym żadne instytucje publiczne. Nie funkcjonuje jako instrument rynku pieniężnego. Przychody oraz koszty podatkowe przedsiębiorców wynikające z handlu wirtualnymi walutami nie będą podlegać korekcie o różnice kursowe”.

Krok: czy podatnik uzyskał przychód należny wyrażony w walucie obcej?

Różnice kursowe mogą powstać m.in. w związku z uzyskaniem przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej.