Gruszecki Krzysztof, Rozłożenie płatności kary za usunięcie lub zniszczenie drzew lub krzewów na raty

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 lutego 2017 r.
Autorzy:

Rozłożenie płatności kary za usunięcie lub zniszczenie drzew lub krzewów na raty

Rozłożenie płatności kary za usunięcie lub zniszczenie drzew lub krzewów na raty

Rozłożenie płatności kary za usunięcie lub zniszczenie drzew lub krzewów na raty

Instytucja rozłożenia płatności kary wymierzonej za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p., została uregulowana w art. 88 ust. 8 u.o.p. Postępowanie w tym przedmiocie jest oddzielną sprawą administracyjną, lecz powiązaną z postępowaniem, w którym wymierzono ww. karę. Zob.: Nałożenie kary pieniężnej z tytułu usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia, Nałożenie kary z tytułu zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów.

Krok: odebranie decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną

Podmiot, któremu wymierzono administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 u.o.p., tj. karę za (i) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, (ii) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, (iii) zniszczenie drzewa lub krzewu lub (iv) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, może starać się o rozłożenie jej na raty, na podstawie art. 88 ust. 8 u.o.p.

Krok: złożenie wniosku o rozłożenie płatności kary na raty

Rozłożenie na raty administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 88 ust. 8 u.o.p., następuje na wniosek. Zasadniczo wniosek musi zostać złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja wymierzająca karę stała się ostateczna. Jeżeli w decyzji odroczono termin płatności kary (zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 u.o.p.), to wniosek ten należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął odroczony termin płatności.

Rozłożenie płatności kary za usunięcie lub zniszczenie drzew lub krzewów na raty organ organ ustalenie stron postępowania badanie formalne wniosku odebranie wniosku (!) wydanie  decyzji podmiot ukarany podmiot ukarany odebranie decyzji odebranie decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną złożenie wniosku o rozłożenie płatności kary na raty (!) wykonanie  decyzji