Rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS - OpenLEX

Kostrzewa Piotr, Rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 grudnia 2019 r.
Autor:

Rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS

Rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS

Rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS

Obowiązkiem płatnika składek jest prawidłowe i terminowe obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli jednak płatnik składek nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku (np. z uwagi na przejściowe trudności finansowe), przepisy u.s.u.s. przewidują - pod pewnymi warunkami - możliwość skorzystania z ulg w tym zakresie. Jedną z takich ulg jest rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Od dnia 1 grudnia 2015 r. pracodawca zyskał w tym zakresie pewne ułatwienia.

Rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS ZUS ZUS przyjęcie i analiza wniosku czy są spełnione warunki rozłożenia na raty należności z tytułu składek? zawarcie układu ratalnego odmowa zawarcia układu ratalnego dłużnik dłużnik złożenie wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek tak nie

Krok: złożenie wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Procedurę w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu składek inicjuje wniosek dłużnika, który powinien obejmować m.in. proponowany okres spłaty (liczbę rat) oraz wysokość miesięcznej raty. Przedmiotowy wniosek składa się w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby bądź miejsca zamieszkania dłużnika.

Ważne!

Na zasadach określonych w u.s.u.s. rozkłada się na raty składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy, a także należne z tytułu nieterminowego uiszczenia tych składek - odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkowa opłata.

W sprawach o rozłożenie należności z tytułu składek na raty nie stosuje się przepisów k.p.a. Rozpatrywanie wniosku dłużnika orozłożenie na raty należności ztytułu składek odbywa się więc wistocie na zasadach określonych w uchwale nr 12/2010 Zarządu ZUS z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz w opracowanych przez ZUS „Jednolitych standardach udzielania ulg i umorzeń należności z tytułu składek”. ZUS przyjmuje, że wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek powinien być rozpoznany w terminie 14 dni od dnia skompletowania niezbędnej dokumentacji, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.

Ważne!

Do wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek dłużnik powinien dołączyć dokumenty wskazujące na to, że w jego przypadku zachodzą względy gospodarcze lub inne przyczyny uzasadniające zastosowanie omawianej ulgi w spłacie należności z tytułu składek. Ponadto do wniosku powinny być załączone dokumenty pozwalające ocenić możliwości płatnicze dłużnika (np. opinia i raport biegłego rewidenta z badania ostatniego bilansu, księga przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży, deklaracje podatkowe, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w rodzinie dłużnika, liczbę członków rodziny utrzymujących się z tych dochodów, posiadane nieruchomości oraz wartościowe składniki majątku ruchomego np. samochód, maszyny itp.).

Krok: przyjęcie i analiza wniosku

Podstawowe warunki rozłożenia na raty należności z tytułu składek zostały określone przepisami u.s.u.s. Wynika z nich, że rozłożenie na raty należności z tytułu składek może nastąpić, jeżeli przemawiają za tym względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie. Jednocześnie ZUS w tym zakresie bierze również pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Ważne!

Względy gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, to w szczególności:

a) klęski żywiołowe,

b) śmierć dłużnika,

c) sytuacja materialna i rodzinna dłużnika,

d) sytuacja gospodarcza np. kryzys gospodarczy,

e) zawarcie przez dłużnika sądowego postępowania układowego, ugodowego lub bankowego,

f) objęcie dłużnika postępowaniem naprawczym,

g) nieskuteczność lub mała efektywność prowadzonego postępowania egzekucyjnego,

h) upadłość banku, w którym dłużnik posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym.

Ważne!

Układem ratalnym mogą być objęte także składki finansowe przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek (np. pracowników, zleceniobiorców, chałupników).