Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników

Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników

Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników

Pracownicy są grupą dostarczającą najwięcej PIT do budżetu. Stąd też doczekali się oni najszerszej regulacji w zakresie podatku dochodowego. Poprawne rozliczenie pracownika wymaga uwzględnienia także kwoty zmniejszającej podatek, niestety przepisy wprowadzają niepotrzebne zamieszanie w tym zakresie.

Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników płatnik płatnik pracownik odwołał PIT-2 potrącanie ulgi niepotrącanie ulgi uzyskiwanie przychodu ze stosunku pracy (!) złożenie PIT-2  przez pracownika potrącanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (!) stwierdzenie  przekroczenia  85.528 zł (!) pracownik złożył  oświadczenie  o spodziewanych  przychodach nie tak tak nie nie tak nie tak

Krok: uzyskiwanie przychodu ze stosunku pracy

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Krok: (!) złożenie PIT-2 przez pracownika

Zaliczkę ze stosunku pracy pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 u.p.d.o.f. - dotyczy to przychodów z najmu lub dzierżawy oraz z działalności gospodarczej, jeżeli przychody z tych źródeł są opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej);

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

WZÓR – OSWIADCZENIE PIT-2

Uwaga! Ryzyko: Warunkiem skutecznego złożenia przez pracownika PIT-2 jest przekazanie go pracodawcy przed pierwszą wypłatą dokonywaną na rzecz tego pracownika. Jeżeli pracownik otrzymał już w danym roku wynagrodzenie, to PIT-2 wywoła skutki od roku następnego.