Rozliczanie importu usług - OpenLEX

Krywan Tomasz, Rozliczanie importu usług

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Rozliczanie importu usług

Rozliczanie importu usług

Rozliczanie importu usług

Procedura przedstawia kolejność czynności dokonywanych w ramach rozliczania importu usług.

Rozliczanie importu usług podatnik podatnik rejestracja VAT UE (dotyczy tylko części przypadków) (!) ustalenie  podstawy  opodatkowania wykazanie importu usług w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) (!) u podatnika  dochodzi do  importu usług (!) ustalenie  momentu powstania  obowiązku  podatkowego wystawienie dokumentu wewnętrznego (krok fakultatywny) wykazanie importu usług w ewidencji VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) (!) uwzględnienie  importu usług  w deklaracji VAT

Krok: (!) u podatnika dochodzi do importu usług

Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Uwaga! Ryzyko: Import usług występować może u wszystkich podatników, w tym podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Nierozpoznawanie importu usług przez podatników zarejestrowanych jako zwolnieni od podatku lub niezarejestrowanych stanowi naruszenie przepisów.

Krok: rejestracja VAT UE (dotyczy tylko części przypadków)

W związku z wystąpieniem importu usług polscy podatnicy mogą być obowiązani do rejestracji VAT UE (tj. do złożenia lub aktualizacji zgłoszenia VAT-R z zaznaczonym kwadratem w poz. 59 lub 61 oraz wskazaną datą w poz. 62). Dotyczy to podatników, którzy:

1) dotychczas nie byli zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,

2) importują z innego państwa członkowskiego (tj. nabywają usługi od podatnika z innego niż Polska państwa członkowskiego) usługi, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski na podstawie art. 28b u.p.t.u.).

W innych przypadkach (tj. w przypadku importu usług spoza Unii Europejskiej oraz importu usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski na podstawie innych przepisów niż przepisy art. 28b u.p.t.u.) obowiązek rejestracji VAT UE na podatnikach nie ciąży.