Równoczesne wykonywanie kilku umów zlecenia przez pracownika delegowanego na rzecz tego samego zleceniodawcy - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Równoczesne wykonywanie kilku umów zlecenia przez pracownika delegowanego na rzecz tego samego zleceniodawcy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autor:

Równoczesne wykonywanie kilku umów zlecenia przez pracownika delegowanego na rzecz tego samego zleceniodawcy

Równoczesne wykonywanie kilku umów zlecenia przez pracownika delegowanego na rzecz tego samego zleceniodawcy

Równoczesne wykonywanie kilku umów zlecenia przez pracownika delegowanego na rzecz tego samego zleceniodawcy

Od dnia 1 stycznia 2016 r., z założenia każda umowa zlecenia rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej zleceniobiorcami. Zasady przedstawione wyżej obejmują również osoby wykonujące pracę najemną poza granicami Polski. Od dnia 1 stycznia 2016 r. nadal obowiązuje zasada, że podpisanie umowy zlecenia z osobą, która nie posiada równocześnie innych tytułów do ubezpieczeń wiąże się z koniecznością odprowadzenia wszystkich składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Zleceniodawca zlecając zleceniobiorcy pracę najemną poza granicami Polski może również podjąć decyzje o podpisaniu więcej niż jednej umowy zlecenia, oczywiście pod warunkiem, iż czynności wykonywane w ramach jednej i drugiej umowy będą zdecydowanie się od siebie różniły.

Równoczesne wykonywanie kilku umów zlecenia przez pracownika delegowanego na rzecz tego samego zleceniodawcy zleceniodawca zleceniodawca praca na podstawie kilku umów czy oskładkowaniu podlegają wszystkie umowy? czy kwota z umów zleceń wyższa od minimalnego wynagrodzenia ? kwota z umów zleceń wyższa od minimalnego wynagrodzenia kwota z umów zleceń niższa od minimalnego wynagrodzenia oskładkowanie wybranych umów oskładkowanie umowy lub wszystkich umów podjęcie decyzji o delegowaniu zleceniobiorcy do pracy za granicę podpisanie jednej lub kilku umów przekazanie umowy lub umów czy praca na podstawie kilku umów zleceń? praca na podstawie jednej umowy tak nie tak nie nie tak

Krok: podjęcie decyzji o delegowaniu zleceniobiorcy do pracy za granicę

W przypadku gdy zleceniodawca kieruje zleceniobiorcę do pracy za granicą jest zobowiązany do podpisania umowy z taką osobą. Wówczas może zostać podpisana np. umowa zlecenia. Wybór formy zatrudnienia zależy od stron umowy, przy czym jest uwarunkowany rodzajem pracy będącej przedmiotem umowy.

Krok: podpisanie jednej lub kilku umów

Po uzgodnieniu warunków umowy strony tj. zleceniobiorca oraz zleceniodawca podpisują umowę zlecenia.

Przepisy prawa nie ograniczają swobody zawierania umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia. Nie zostały wprowadzone również ograniczenia, co do liczby umów zlecenia zawieranych między tymi samymi stronami umowy.