Niewiadomski Zygmunt, Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 23 września 2023 r.
Autorzy:

Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego

Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego

Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego

Ratio legis roszczenia przysługującego właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego stanowi ochrona właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości przed negatywnymi skutkami zmian planistycznych powodujących obniżenie jej wartości (teza 1 wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2009 r., IV CSK 508/08, LEX nr 520034). Do wytoczenia powództwa na podstawie art. 36 ust. 3 u.p.z.p. legitymowany jest były właściciel albo wieczysty użytkownik, który we wskazanych warunkach zbył nieruchomość, jeżeli przy tym nie skorzystał z uprawnień określonych w art. 36 ust. 1 i 2 u.p.z.p. Musi to być przy tym właściciel albo wieczysty użytkownik nieruchomości legitymujący się takim prawem w chwili wejścia w życie planu miejscowego lub jego zmiany. Rezultat dokonanej wykładni art. 36 ust. 3 u.p.z.p. jest zgodny z celem tego przepisu, a zawarte w art. 36 ust. 1 i 2, ust. 3 i 4 u.p.z.p. uprawnienia przedstawiają się w jej efekcie jako spójne i zrównoważone pod względem określonych w nich uprawnień i obciążeń, powstających dla właściciela albo wieczystego użytkownika nieruchomości w następstwie zmian planistycznych. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2016 r., IV CSK 778/15, LEX nr 2195664). Nabycie nieruchomości po publikacji w dzienniku urzędowym uchwały w sprawie przyjęcia planu miejscowego, ale przed wejściem w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, daje właścicielowi prawo do odszkodowania w razie obniżenia wartości nieruchomości. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2016 r., V CSK 414/15, LEX nr 2008151).

Roszczenie o wypłatę odszkodowania powstaje z chwilą zbycia nieruchomości, której wartość obniżyła się, choć uchwalenie lub zmiana planu miejscowego nie uniemożliwiła korzystania z niej w sposób dotychczasowy (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 284).

Pojęcie zbycia nieruchomości rozumieć należy jako każdą czynność prawną polegającą na odpłatnym przeniesieniu prawa własności lub użytkowania wieczystego (teza 2 wyroku SN z dnia 11 marca 2011 r., II CSK 321/10, LEX nr 846556).

Zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 778), nie obejmuje utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.). (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., III CZP 33/16, LEX nr 2067025).

Roszczenie ma charakter cywilnoprawny. Pięcioletni termin do dochodzenia roszczenia jest terminem zawitym (vide uzasadnienie wyroku SN z dnia 11 marca 2011 r., II CSK 321/10, LEX nr 846556). Choć jego podstawą są przepisy prawa administracyjnego, realizowane jest na podstawie przepisów prawa cywilnego (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 284).

Roszczenie o odszkodowanie z art. 36 ust. 3 ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedawnia się w ogólnym terminie dziesięciu lat, o którym mowa w art. 118 k.c., zaś początek biegu przedawnienia biegnie od daty wejścia w życie nowego planu miejscowego, albo jego zmiany tj. od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obniżenie wartości nieruchomości. Jeżeli zatem roszczenie zostało zgłoszone gminie przed upływem terminu określonego w tym przepisie, a pozew został wniesiony po jego upływie, roszczenie nie wygasa i może być dochodzone zarówno w zakresie wartościowym żądań zgłoszonych, jak i żądań wartościowo nieujawnionych, jeżeli twierdzenia faktyczne obejmują istotne elementy usprawiedliwiające roszczenie. Ponadto charakter zgłoszenia, którego istotą jest wniosek o wszczęcie postępowania, w toku którego będzie dopiero ustalana wysokość odszkodowania na podstawie opinii rzeczoznawców majątkowych może stać na przeszkodzie precyzyjnemu określeniu wysokości żądania (teza 2 wyroku SN z dnia 10 stycznia 2017 r., V CSK 222/16, LEX nr 2261751).

Jeżeli roszczenie o odszkodowanie, przewidziane w art. 36 ust. 3 u.p.z.p. zostało zgłoszone gminie przed upływem terminu określonego w tym przepisie, a pozew został wniesiony po jego upływie, roszczenie nie wygasa i może być dochodzone zarówno w zakresie wartościowym żądań zgłoszonych, jak i żądań wartościowo nieujawnionych, jeżeli twierdzenia faktyczne obejmują istotne elementy usprawiedliwiające roszczenie (teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 czerwca 2017 r., V ACa 265/17, LEX nr 2317633).

Roszczenia przysługujące właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uregulowane w art. 36 ust. 1 i 2 u.p.z.p. oraz w art. 36 ust. 3 u.p.z.p., stanowią odrębne instytucje oparte na odmiennych przesłankach. Jeśli chodzi o odszkodowanie z art. 36 ust. 3 u.p.z.p., to przesłanką warunkująca powstanie roszczenia jest, będące następstwem uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany, obniżenie wartości nieruchomości, choćby korzystanie z niej w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem było możliwe. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2019 r., I ACa 119/18, LEX nr 2637221).

Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością określoną przy uwzględnieniu:

1. przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu;

2. faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości przed uchwaleniem tego planu. Przy czym, dla określenia wartości nieruchomości nie uwzględnia się zmiany wartości nieruchomości będącej skutkiem uchwalenia lub zmiany planu ogólnego.

W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości, a także w odniesieniu do osób uprawnionych do określania tych wartości stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o ile przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej.

Równocześnie jednak mieć na względzie przy ustalaniu wysokości odszkodowania treść art. 87 ust. 3b upzp, który stawierdza - jeżeli uchwalenie planu miejscowego nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r. w związku z utratą mocy przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r., przepisu art. 37 ust. 1 zdanie drugie niniejszej ustawy, w odniesieniu do obniżenia wartości nieruchomości, nie stosuje się, o ile wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w szczegółowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. jest większa, niż wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu faktycznego sposobu jej użytkowania po utracie mocy tego planu. W takim przypadku obniżenie wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w szczegółowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w planie miejscowym.

Roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta zawarcie porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania wykonanie zobowiązania odebranie (doręczenie) wniosku badanie przesłanek wypłaty odszkodowania czy strony porozumiały się? odmowa zaspokojenia roszczenia właściciel, użytkownik wieczysty właściciel, użytkownik wieczysty dochodzenie roszczenia na drodze sądowej roszczenie o odsetki brak roszczenia czy zobowiązanie wykonano w terminie? zaspokojenie roszczenia zgłoszenie roszczenia zbycie nieruchomości czy upłynął 5-letni termin? czy wykorzystano inne roszczenia? czy obniżyła się wartość nieruchomości? wniosek bezskuteczny tak nie nie tak tak nie tak nie nie tak

Krok: zbycie nieruchomości

Pojęcie zbycia nieruchomości winno być rozumiane wyłącznie jako przeniesienie prawa własności albo użytkowania wieczystego w drodze odpłatnej czynności prawnej. Nie ma uzasadnionych podstaw, aby tym pojęciem obejmować także przypadki zbycia prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości - jak w wypadku darowizny - pod tytułem darmym (teza 2 wyroku SN z dnia 11 marca 2011 r., II CSK 321/10, LEX nr 846556).

Krok: czy upłynął 5-letni termin?

Termin określony w art. 37 ust. 3 u.p.z.p. jest terminem zawitym i jest uwzględniany z urzędu (vide uzasadnienie wyroku SN z dnia 11 marca 2011 r., II CSK 321/10, LEX nr 846556). Zważywszy na charakter terminu (vide uzasadnienie uchwały SN z dnia z dnia 16 września 1993 roku, III CZP 125/93, OSNC 1994, nr 4, poz. 75), mieć należy na względzie, iż nie może toczyć się przed sądem spór o odszkodowanie po upływie terminu zawitego do dochodzenia tego roszczenia (teza 3 wyroku SN z dnia 11 marca 2011 r., II CSK 321/10, LEX nr 846556). Konsekwencją upływu terminu zawitego jest wygaśnięcie prawa lub uprawnienia.