Krywan Tomasz, Rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej przez fundację rodzinną

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Autorzy:

Rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej przez fundację rodzinną

Rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej przez fundację rodzinną

Rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej przez fundację rodzinną

Procedura pozwala ustalić, czy fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą danego rodzaju.

Rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej przez fundację rodzinną fundacja rodzinna fundacja rodzinna czy ma to być działalność w zakresie gospodarki leśnej? fundacja rodzinna nie może wykonywać działalności gospodarczej w tym zakresie czy działalność ma być wykonywana wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym? fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w tym zakresie czy ma to być działalność w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze? czy ma to być działalność w zakresie udzielania pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik lub beneficjentom? czy ma to być działalność w zakresie obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej? czy ma to być działalność w zakresie produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu? fundacja rodzinna zamierza wykonywać działalność gospodarczą czy ma to być działalność w zakresie zbywania mienia? czy zbywane mienie ma być nabywane wyłącznie w celu dalszego zbycia? czy ma to być działalność w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie? czy ma to być działalność w zakresie przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach? tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie tak nie

Krok: fundacja rodzinna zamierza wykonywać działalność gospodarczą

Z dniem 22.05.2023 r. weszła w życie ustawa z 26.01.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326 ze zm.) – dalej u.f.r., regulująca organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej. W świetle przepisów tej ustawy fundacje rodzinne mogą wykonywać działalność gospodarczą, jednak tylko w zakresie określonym przepisami art. 5 u.f.r.

Krok: czy ma to być działalność w zakresie zbywania mienia?

Z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.f.r. wynika, że fundacja rodzinna może co do zasady wykonywać działalność gospodarczą w zakresie zbywania mienia (inną niż działalność w zakresie zbywania praw wynikających z przystąpienia do podmiotów, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.r., i uczestnictwa w tych podmiotach oraz składników mienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.f.r.; w zakresie tym fundacje rodzinne mogą wykonywać działalność gospodarczą na podstawie tych przepisów; zob. art. 5 ust. 3 u.f.r.).