Krywan Tomasz, Rezygnacja ze zwolnienia z VAT obejmującego dostawy budynków, budowli oraz ich części

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2021 r.
Autorzy:

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT obejmującego dostawy budynków, budowli oraz ich części

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT obejmującego dostawy budynków, budowli oraz ich części

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT obejmującego dostawy budynków, budowli oraz ich części

Procedura wskazuje, czy w danym przypadku istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od VAT obejmującego dostawy budynków, budowli oraz ich części, a jeżeli możliwość taka istnieje - w jaki sposób ze zwolnienia tego można zrezygnować.

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT obejmującego dostawy budynków, budowli oraz ich części podatnik podatnik czy oświadczenie zostało złożone w akcie notarialnym? strony skutecznie zrezygnowały ze zwolnienia rezygnacja ze zwolnienia była bezskuteczna rezygnacja ze zwolnienia od podatku nie jest możliwa dostawa budynku, budowli lub ich części jest zwolniona z VAT czy dostawa jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.? czy dokonujący dostawy i nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni? złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części czy oświadczenie zostało złożone przed dniem dokonania dostawy właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego? nie tak tak nie tak nie nie tak

Krok: dostawa budynku, budowli lub ich części jest zwolniona z VAT

Przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., przewidują zwolnienia od podatku obejmujące dostawy budynków, budowli oraz ich części (więcej na temat tych zwolnień – zob. procedura Zwolnienie z VAT dostaw budynków, budowli lub ich części). Z pierwszego z tych zwolnień na zasadach określonych przepisami art. 43 ust. 10 i 11 u.p.t.u. podatnicy mogą zrezygnować.

Krok: czy dostawa jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.?

Spośród dwóch zwolnień od podatku obejmujących dostawy budynków, budowli oraz ich części możliwość rezygnacji ze zwolnienia ma miejsce tylko, jeżeli zastosowanie ma zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. W przypadkach gdy zastosowanie ma zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u., rezygnacja ze zwolnienia od podatku nie jest możliwa.