Ćwikła Jaromir, Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 25 grudnia 2014 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Autor:

Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Niniejszy schemat opisuje kwestie reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i dotyczy zarówno tradycyjnych umów zawieranych w sklepach stacjonarnych, jak również odnosi się do umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Poniższe przepisy mają charakter obligatoryjny. Wyjątkiem jest art. 558 § 1 k.c. który stanowi, że w przypadku relacji przedsiębiorca - konsument, odpowiedzialność przedsiębiorcy może ulec rozszerzeniu, na korzyść konsumenta.

Krok: stwierdzenie istnienia wady rzeczy

Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 k.c.). Jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy (art. 5562 k.c.). Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli istnienie wady zostanie stwierdzone przed upływem dwóch lat. W przypadku rzeczy używanej okres odpowiedzialności można ograniczyć, nie krócej jednak niż do roku od chwili wydania rzeczy (art. 568 k.c.). Istotą wady fizycznej rzeczy sprzedanej jest jej niezgodność z treścią umowy. O niezgodności z umową możemy mówić w szczególności, jeżeli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu przedsiębiorca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował przedsiębiorcę przy zakupie rzeczy, a przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej wykorzystania; została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym (art. 5561 § 1 k.c.). Powyższy katalog nie jest enumeratywny i z natury rzeczy może zostać rozszerzony. Na równi z zapewnieniem przedsiębiorcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent (art. 5561 § 2 k.c.).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że wadą rzeczy jest również nieprawidłowość w jej zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli zostało to wykonane przez przedsiębiorcę, który rzecz sprzedał, lub osobę trzecią, za którą ponosi on odpowiedzialność (art. 5561 § 3 k.c.).

Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorca przedsiębiorca rozpatrzenie żądania obniżenia ceny odmowa obniżenia ceny obniżenie ceny usunięcie wady rzeczy zwrot wymienionej rzeczy odmowa wymiany rzeczy dokonanie wymiany rzeczy częściowy zwrot świadczenia możliwe żądania konsumenta rozpatrzenie żądania wymiany rzeczy rozpatrzenie żądania usunięcia wady rzeczy rozpatrzenie żądania odstąpienia od umowy odmowa odstąpienia od umowy odstąpienie od umowy zwrot naprawionej rzeczy odmowa usunięcia wady rzeczy otrzymanie oświadczenia możliwe żądania konsumenta czy wada jest istotna? czy można rozpatrzyć reklamację niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności? zwrot świadczenia konsument konsument otrzymanie świadczenia w związku ze złożoną reklamacją stwierdzenie istnienia wady rzeczy złożenie oświadczenia (reklamacji) zasadne niezasadne zasadne niezasadne zasadne niezasadne zasadne niezasadne tak nie można nie można

Krok: złożenie oświadczenia (reklamacji)

Skuteczne złożenie reklamacji wiąże się z precyzyjnym wyartykułowaniem żądania w stosunku do przedsiębiorcy. Konsument może złożyć jedno z czterech równorzędnych żądań: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy na nową - wolną od wad, bezpłatna naprawa (art. 560 § 1, art. 561 § 1 k.c.). Ustawodawca nie wprowadza żadnej konkretnej formy oświadczenia, jednak dla celów dowodowych powinno być złożone na trwałym nośniku (pisemnie lub w formie elektronicznej). Zgodnie z art. 568 § 2 i 3 k.c. roszczenia konsumenta przedawniają się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.