Reklamacja z tytułu gwarancji przy sprzedaży - OpenLEX

Ćwikła Jaromir, Reklamacja z tytułu gwarancji przy sprzedaży

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 10 stycznia 2017 r.
Autor:

Reklamacja z tytułu gwarancji przy sprzedaży

Reklamacja z tytułu gwarancji przy sprzedaży

Reklamacja z tytułu gwarancji przy sprzedaży

Niniejszy schemat przedstawia jeden z możliwych przebiegów procedury reklamacji z tytułu gwarancji. Należy pamiętać, że gwarancja jest tylko w minimalnym zakresie obwarowana obowiązkiem ustawowym i ma charakter dobrowolny. Gwarant, korzystając ze swobody umów, ma bardzo szerokie spektrum w kształtowaniu treści postanowień gwarancji, stąd poniższy schemat przedstawia tylko typowy model reklamacji.

Krok: stwierdzenie istnienia wady rzeczy

Gwarancja ma charakter subsydiarny wobec kodeksowej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Udzielenie gwarancji następuje poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego. W doktrynie przyjmuje się, że źródłem powstania gwarancji jest umowa, co za tym idzie oświadczenie gwarancyjne stanowi ofertę złożoną nieokreślonej liczbie adresatów. Do akceptacji oferty dochodzi najczęściej w momencie zawarcia umowy sprzedaży oraz wydania rzeczy z dokumentem gwarancyjnym. Konsument nie ma obowiązku przyjęcia gwarancji. W przypadku gdy to zrobi, nie ma obowiązku korzystania z gwarancji. Gwarantem jest najczęściej producent, czyli podmiot, który ma faktyczną możliwość zaspokojenia roszczenia gwarancyjnego konsumenta. W przypadku gwarancji rola sprzedawcy sprowadza się najczęściej do obowiązku informacyjnego o istniejącej gwarancji, ponadto sprzedawca może występować jako posłaniec lub pełnomocnik gwaranta (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r., V CSK 166/11, LEX nr 1211176). Z uprawnień gwarancyjnych może skorzystać każdy podmiot prawa cywilnego, który zawiera umowę sprzedaży ( np. obrót konsumencki, obrót dwustronnie profesjonalny). Wobec dobrowolnego charakteru gwarancji oraz zasady swobody umów, trudno jest określić precyzyjnie, za co dokładnie odpowiada gwarant. Pomocny może okazać się art. 578 k.c., który stanowi, że z braku odmiennych postanowień gwarancji, odpowiedzialność gwaranta obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 kwietnia 2012 r., V CSK 166/11, Lex 1211176).

Oświadczenie gwaranta powinno być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały (dopuszcza się możliwość przedstawienia w formie graficznej), w języku polskim, z oznaczeniem podstawowych informacji potrzebnych do wykonania uprawnień gwarancyjnych (nazwa, adres gwaranta, czas trwania gwarancji). Ponadto oświadczenie powinno zawierać stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 5771 § 1, 2 k.c.).

Reklamacja z tytułu gwarancji przy sprzedaży gwarant gwarant odmowa realizacji uprawnień z gwarancji pozasądowe rozwiązywania sporów konsumenckich rozpatrzenie żądania zapewnia innych usług rozpatrzenie żądania wymiany rzeczy rozpatrzenie żądania naprawienia rzeczy rozpatrzenie żądania zwrotu zapłaconej ceny zwrot zapłaconej ceny naprawienie rzeczy wymiana rzeczy zapewnienie innych usług otrzymanie oświadczenia możliwe uprawnienia gwarancyjne konsument konsument stwierdzenie istnienia wady rzeczy złożenie oświadczenia (reklamacji) otrzymanie świadczenia w związku ze złożoną reklamacją niezasadne zasadne niezasadne zasadne niezasadne zasadne niezasadne zasadne

Krok: złożenie oświadczenia (reklamacji)

Ustawodawca nie określa terminów na złożenie oświadczenia reklamacyjnego, natomiast gwarant może zastrzec termin na poinformowanie go o wykryciu wady, po którego bezskutecznym upływie, żądanie reklamacyjne może okazać się bezzasadne. Podobnie nie ma określonej formy oświadczenia, jednak dla celów dowodowych należy złożyć je na trwałym nośniku (pisemnie lub elektronicznie). Zgodnie z art. 577 § 4 k.c., jeżeli gwarant nie określił innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana konsumentowi.