Ćwikła Jaromir, Reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autor:

Reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową

Reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową

Reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową

Niniejszy schemat opisuje kwestie reklamacji z tytułu braku zgodności z umową i dotyczy zarówno tradycyjnych umów zawieranych w sklepach stacjonarnych, jak również odnosi się do umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Poniższe przepisy mają charakter obligatoryjny.

Krok: stwierdzenie istnienia braku zgodności towaru z umową

Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest brak zgodności towaru z umową (art. 43a i 43b u.p.k.). Jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru, domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili dostarczenia towaru. Odpowiedzialność sprzedawcy trwa 2 lata, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jest dłuższy (art. 43c u.p.k.). Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodnie z umową: nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, ponadto jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami. Towar powinien być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które zostały udostępnione konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Przedsiębiorca ponosi również odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność.

Reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową przedsiębiorca przedsiębiorca rozpatrzenie żądania obniżenia ceny odmowa obniżenia ceny obniżenie ceny naprawa towaru zwrot wymienionego towaru odmowa wymiany towaru dokonanie wymiany towaru częściowy zwrot świadczenia możliwe żądania konsumenta rozpatrzenie żądania wymiany towaru rozpatrzenie żądania naprawy towaru rozpatrzenie żądania odstąpienia od umowy odmowa odstąpienia od umowy odstąpienie od umowy zwrot naprawionego towaru odmowa naprawy towaru otrzymanie oświadczenia możliwe żądania konsumenta czy wada jest istotna? czy można rozpatrzyć reklamację niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności? zwrot świadczenia konsument konsument otrzymanie świadczenia w związku ze złożoną reklamacją stwierdzenie istnienia braku zgodności towaru z umową złożenie oświadczenia (reklamacji) zasadne niezasadne zasadne niezasadne zasadne niezasadne zasadne niezasadne tak nie można nie można

Krok: złożenie oświadczenia (reklamacji)

Skuteczne złożenie reklamacji wiąże się z precyzyjnym wyartykułowaniem żądania w stosunku do przedsiębiorcy. Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. W dalszej kolejności konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Ustawodawca nie wprowadza żadnej konkretnej formy oświadczenia, jednak dla celów dowodowych powinno być złożone na trwałym nośniku (pisemnie lub w formie elektronicznej).