Ćwikła Jaromir, Reklamacja między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi za wady

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autor:

Reklamacja między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi za wady

Reklamacja między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi za wady

Reklamacja między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi za wady

Niniejszy schemat opisuje kwestie reklamacji z tytułu rękojmi za wady dokonywanej między przedsiębiorcami. Należy zaznaczyć, że na mocy art. 558 § 1 k.c. strony będące przedsiębiorcami, mogą w drodze umowy odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca sprzedający podstępnie zataił wadę, postanowienia o ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności są bezskuteczne, postanowienia rozszerzające tę odpowiedzialność pozostają w mocy (art. 558 § 2 k.c.). Dyspozytywny charakter przepisów o rękojmi powoduje, że przedsiębiorcy mają dużą swobodę w kształtowaniu treści odpowiedzialności (por. teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2005 r. II CK 28/05).

Krok: stwierdzenie istnienia wady rzeczy

Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy sprzedającego wobec przedsiębiorcy kupującego jest wada (art. 556 k.c.). Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli istnienie wady zostanie stwierdzone przed upływem dwóch lat. Istotą wady j rzeczy sprzedanej jest jej niezgodność z treścią umowy. O niezgodności z umową możemy mówić w szczególności, jeżeli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu przedsiębiorca zapewnił kupujacego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował przedsiębiorcę sprzedającego przy zakupie rzeczy, a przedsiębiorca sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej wykorzystania; została przedsiębiorcy kupującemu wydana w stanie niezupełnym (art. 5561 § 1 k.c.). Powyższy katalog nie jest enumeratywny i z natury rzeczy może zostać rozszerzony.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że wadą rzeczy jest również nieprawidłowość w jej zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli zostało to wykonane przez przedsiębiorcę, który rzecz sprzedał, lub osobę trzecią, za którą ponosi on odpowiedzialność (art. 5561 § 3 k.c.).

Reklamacja między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi za wady przedsiębiorca sprzedający przedsiębiorca sprzedający rozpatrzenie żądania obniżenia ceny odmowa obniżenia ceny obniżenie ceny usunięcie wady rzeczy zwrot wymienionej rzeczy odmowa wymiany rzeczy dokonanie wymiany rzeczy częściowy zwrot świadczenia możliwe żądania przedsiębiorcy kupującego rozpatrzenie żądania wymiany rzeczy rozpatrzenie żądania usunięcia wady rzeczy rozpatrzenie żądania odstąpienia od umowy odmowa odstąpienia od umowy odstąpienie od umowy zwrot naprawionej rzeczy odmowa usunięcia wady rzeczy otrzymanie oświadczenia możliwe żądania przedsiębiorcy kupującego czy wada jest istotna? czy można rozpatrzyć reklamację niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności? zwrot świadczenia przedsiębiorca kupujący przedsiębiorca kupujący otrzymanie świadczenia w związku ze złożoną reklamacją stwierdzenie istnienia wady rzeczy złożenie oświadczenia (reklamacji) zasadne niezasadne zasadne niezasadne zasadne niezasadne zasadne niezasadne tak nie można nie można

Krok: złożenie oświadczenia (reklamacji)

Skuteczne złożenie reklamacji wiąże się z precyzyjnym wyartykułowaniem żądania. Przedsiębiorca kupujący może złożyć jedno z czterech równorzędnych żądań: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny (określenie kwoty, o którą ma być obniżona cena powinno być jasno zaznaczone - cyfrowo, procentowo lub ułamkowo), wymiana rzeczy na nową - wolną od wad, bezpłatna naprawa (art. 560 § 1, art. 561 § 1 k.c.). Ustawodawca nie wprowadza żadnej konkretnej formy oświadczenia, jednak dla celów dowodowych powinno być złożone na trwałym nośniku (pisemnie lub w formie elektronicznej). Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. przedsiębiorca sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat,