Rejestracja spółki przez system elektroniczny - OpenLEX

Koralewski Michał, Rejestracja spółki przez system elektroniczny

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autor:

Rejestracja spółki przez system elektroniczny

Rejestracja spółki przez system elektroniczny

Rejestracja spółki przez system elektroniczny

Rejestracja spółki przez system elektroniczny sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców KRS rejestrowana spółka wspólnicy, akcjonariusze wspólnicy reprezentujący spółkę, zarząd, pełnomocnik wspólnicy reprezentujący spółkę, zarząd rejestrowana spółka wspólnicy, akcjonariusze wspólnicy reprezentujący spółkę, zarząd, pełnomocnik wspólnicy reprezentujący spółkę, zarząd zawarcie umowy spółki bezskuteczność wniosku złożenie prawidłowo opłaconego wniosku obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od wniosku otrzymanie pouczenia o bezskuteczności wniosku czy wniosek został ponownie złożony? złożenie wniosku o wpis spółki do KRS uchybienie terminowi otrzymanie zwrotu wniosku przesłanie załączników w terminie możliwy przebieg postępowania przesłanie sądowi rejestrowemu oryginałów dokumentów otrzymanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku uzupełnienie braków formalnych nieuiszczenie opłaty uiszczenie opłaty nie tak samodzielnie przez spółkę przez profesjonalnego pełnomocnika lub notariusza uzupełnienie braków nieuzupełnienie braków

Krok: zawarcie umowy spółki

W przypadku zawarcia umowy, bądź statutu spółki w formie pisemnej, bądź aktu notarialnego, konieczne jest zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Wniosek o wpis należy złożyć w terminie 7 dni od zawarcia umowy, bądź statutu spółki.

Krok: złożenie wniosku o wpis spółki do KRS

Wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców może złożyć spółka samodzielnie, bądź poprzez pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym. W zależności od wyboru sposobu złożenia wniosku, w inny sposób składane będą załączniki do wniosku. Jeżeli dokumenty stanowiące załączniki do wniosku zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołącza się:

1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo

2) elektroniczne kopie dokumentów.