Rejestracja i wyrejestrowanie w zakresie podatku akcyzowego - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Rejestracja i wyrejestrowanie w zakresie podatku akcyzowego

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r. do: 31 grudnia 2018 r.
Autor:

Rejestracja i wyrejestrowanie w zakresie podatku akcyzowego

Rejestracja i wyrejestrowanie w zakresie podatku akcyzowego

Rejestracja i wyrejestrowanie w zakresie podatku akcyzowego

Procedura ma na celu omówienie jednego z podstawowych obowiązków administracyjnych podatników akcyzy, jakim jest obowiązek rejestracji, w tym zasygnalizowanie skutków niedopełnienia tego obowiązku.

Rejestracja i wyrejestrowanie w zakresie podatku akcyzowego organ podatkowy organ podatkowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia zgłoszenie zawiera braki formalne wezwanie do uzupełnienia braków zgłaszający zgłaszający pisemne powiadomienie organu podatkowego o zamiarze wykonywania czynności brak obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego czy podmiot zamierza prowadzić działalność w zakresie importu wyrobów akcyzowych? dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego zamiar wykonania czynności opodatkowanej akcyzą lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie czy podmiot prowadzi działalność gospodarczą? czy podmiot zamierza prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy albo gazowy? czy podmiot zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2 u.p.a.? czy podmiot zamierzający prowadzić działalność z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, nie ma na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej? nie tak tak nie uzupełnione w terminie nieuzupełnione tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: zamiar wykonania czynności opodatkowanej akcyzą lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Podmiotowy zakres obowiązku rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego wyznaczany jest przez katalog czynności, których podjęcie wymaga uprzedniego dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Chodzi tu o dwie szeroko określone grupy czynności:

1) czynności opodatkowane akcyzą,

2) czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych, objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Krok: czy podmiot prowadzi działalność gospodarczą?

Obowiązkowi rejestracji podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jeśli planują wykonywanie czynności w omówionym wcześniej zakresie. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm. - dalej u.p.a., nie zawiera własnej definicji działalności gospodarczej; wskazane wydaje się w tej sytuacji - z uwagi na cel wprowadzenia tego pojęcia do przepisów ustawy podatkowej - odpowiednie stosowanie definicji zawartej w innej ustawie podatkowej, regulującej inny podatek o charakterze obrotowym, tj. do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Odwoływanie się natomiast do przepisów „źródłowych”, w szczególności do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie odpowiadałoby w pełni potrzebom regulacji u.p.a., zwłaszcza z uwagi na występowanie w tych przepisach dodatkowych przesłanek działalności gospodarczej (nastawienie na zysk, zorganizowany i ciągły charakter itp.) zupełnie nieprzystających do realiów omawianego podatku.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.p.t.u., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązek zgłoszenia na gruncie art. 16 ust. 1 u.p.a. istnieje także wówczas, gdy podmiot planuje sporadycznie wykonywać wymienione czynności, a nawet wtedy, gdy planuje podjąć taką czynność jednorazowo. Powinność rejestracji podmiotu nie jest bowiem uzależniona od częstotliwości wykonywania tych czynności (K. Feldo, Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, Warszawa 2007, s. 130).