Realizacja wniosku o usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - OpenLEX

Fajgielski Paweł, Realizacja wniosku o usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 maja 2018 r.
Autor:

Realizacja wniosku o usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Realizacja wniosku o usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Realizacja wniosku o usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą, zostało przewidziane w art. 51 ust. 4 Konstytucji RP.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości przetwarzanych danych. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 5 ust. 1 lit. d r.o.d.o. dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W myśl art. 5 ust. 1 lit. e r.o.d.o. dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że zostaną wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”).

W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”, stanowi kontynuację i rozszerzenie prawa do żądania usuwania danych przewidzianego w dotychczasowych przepisach, jednak w r.o.d.o. prawo to zostało ukształtowane inaczej. Przepis art. 17 r.o.d.o. określa przesłanki, których spełnienie uprawnia do skorzystania z omawianego prawa, przewiduje jednak wiele wyjątków, których zaistnienie sprawia, że uprawnienie do żądania usuwania danych nie przysługuje.

Realizacja wniosku o usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) administrator administrator ocena, czy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej poinformowanie o spełnieniu żądania spełnienie żądania ocena czy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne ocena, czy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ocena, czy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych, badań naukowych, historycznych lub statystycznych poinformowanie o powodach niespełnienia żądania ocena, czy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego niespełnienie żądania usunięcia danych ocena, czy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem ocena, czy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ocena, czy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego ocena, czy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji wezwanie osoby, której dane dotyczą do wniesienia opłaty wybór sposobu postępowania w przypadku uznania, że żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne odebranie żądania ocena, czy dane nie są już niezbędne do realizacji celów ocena, czy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę ocena, czy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw uzyskanie informacji o wniesieniu opłaty osoba, której dane dotyczą osoba, której dane dotyczą odebranie informacji dotyczącej spełnienia bądź niespełnienia żądania wniesienie opłaty odebranie wezwania do wniesienia opłaty żądanie usunięcia danych osobowych tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: żądanie usunięcia danych osobowych

Jeżeli osoba, której dane dotyczą:

– stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania jej danych,

– stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,

– stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

to może (zgodnie z art. 17 ust. 1 r.o.d.o.) zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych.

Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.

Krok: ocena, czy dane nie są już niezbędne do realizacji celów

Po otrzymaniu żądania usunięcia danych administrator powinien sprawdzić, czy zachodzi jedna z przesłanek uprawniających podmiot danych do żądania usunięcia danych, określonych w art. 17 ust. 1 r.o.d.o.

Pierwszą ze wskazanych w tym przepisie przesłanek jest okoliczność, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (art. 17 ust. 1 lit. a r.o.d.o.).