Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym

Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym

Raportowanie schematów podatkowych informacje o schemacie podatkowym

Procedura ma na celu przedstawienie zakresu informacji, jakie należy przekazać Szefowi KAS o schemacie podatkowym.

Krok: zaistnienie schematu podatkowego

Spełnienie przez uzgodnienie definicji schematu podatkowego skutkuje obowiązkami raportowania MDR - zob. procedura Raportowanie schematów podatkowych - wykonanie obowiązków Promotora.

Krok: obowiązek przekazania informacji o schemacie

Zobowiązanymi do przekazania informacji o schemacie podatkowym są:

1) Promotorzy (doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej),

2) Korzystający (podatnik), oraz

3) Wspomagający (biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik).

Więcej na ten temat w procedurach:

Raportowanie schematów podatkowych - wprowadzenie.

Raportowanie schematów podatkowych - wykonanie obowiązków Promotora.

Raportowanie schematów podatkowych - wykonanie obowiązków Korzystającego.

Raportowanie schematów podatkowych - wykonanie obowiązków Wspomagającego.

Krok: dane identyfikacyjne

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlegają dane identyfikacyjne przekazującego informację (Promotora lub Wspomagającego) i Korzystającego, w tym:

1) firmy lub imię i nazwisko,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) identyfikator podatkowy,

4) miejsce zamieszkania, siedziby lub zarządu, a w przypadku osoby niemającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub podmiotu niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli osoba ta nie posiada identyfikatora podatkowego oraz w przypadkach, gdy uzgodnienie dotyczy osób będących podmiotami powiązanymi z promotorem lub korzystającym.

Krok: podstawa prawna

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega wskazanie:

1) podstawy prawnej przekazywania informacji o schematach podatkowych,

2) przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy,

3) cechy rozpoznawczej, oraz

5) roli przekazującego tę informację.

Krok: rodzaj schematu

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega wskazanie na rodzaj schematu (ogólny, standaryzowany czy transgraniczny).

Krok: streszczenie uzgodnienia

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega:

1) streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy,

2) nazwę uzgodnienia, jeżeli ją nadano,

3) opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy, bez ujawnienia danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Krok: opis uzgodnienia

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega:

1) wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy,

2) wskazanie wartości przedmiotów tych czynności,

3) wskazanie założeń uzgodnienia,

4) opis czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii,

5) opis występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Krok: cele schematu

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat podatkowy ma służyć.

Krok: przepisy prawa podatkowego

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega wskazanie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w schemacie podatkowym.

Krok: szacunkową wartość korzyści/aktywów

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega:

1) szacunkowa wartość korzyści podatkowej lub

2) przybliżona wartość aktywa w podatku odroczonym

– jeżeli występują i są znane przekazującemu informację lub możliwe do oszacowania przez niego.

Krok: dokonane czynności

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega wskazanie:

1) dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym,

2) dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu.

Krok: etap

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega wskazanie:

1) etapu, na jakim zgodnie z wiedzą przekazującego informację znajduje się schemat podatkowy,

2) informacji o terminach jego udostępniania lub wdrażania lub o dacie czynności w ramach uzgodnienia.

Krok: podmioty uczestniczące

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlegają dane:

1) identyfikujące podmioty uczestniczące w schemacie podatkowym,

2) państw i terytoriów, w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd lub których schemat ten może dotyczyć.

Krok: inni obowiązani do raportowania

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym.

Krok: adres elektroniczny

Obowiązkowi przekazania informacji o schemacie podatkowym podlega adres elektroniczny, na który ma zostać doręczone potwierdzenie nadania NSP.

Krok: przekazanie informacji drogą elektroniczną

Informację o schemacie podatkowym przekazuje się drogą elektroniczną do Szefa KAS.

Krok: otrzymanie NSP

Szef KAS:

1) nadaje NSP,

2) potwierdza dane zawarte w przekazanej informacji o schemacie podatkowym.

Krok: wezwanie do uzupełnienia

Szef KAS może zwrócić się do przekazującego informacje:

1) o ich uzupełnienie, lub

2) wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści.

Krok: odmowa nadania NSP

Szef KAS wydaje postanowienie o odmowie nadania NSP, gdy przekazana informacja o schemacie podatkowym nie spełnia wymogów określonych dla tej informacji.