Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Publikacja ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Publikacja ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Publikacja ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Publikacja ogłoszenia o zamiarze udzielenia koncesji jest uzewnętrznieniem woli zamawiającego mającym na celu zapewnienie poszanowania zasady przejrzystości postępowania, a także zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Konieczność przekazania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE została wprowadzona do u.k.r.b.u. w wyniku implementacji dyrektywy 2014/23/UE, w której uregulowano zasady udzielania koncesji. Obowiązek ten dotyczy wszystkich koncesji, których wartość jest równa lub przekracza kwoty wynikające z rozporządzenia w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (tj. kwotę 21.813,853 zł.).

Przeznaczone do publikacji ogłoszenia powinny zostać przekazane zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE, tj. zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję, dostępnymi pod adresem internetowym http://simap.europa.eu.

Ogłoszenie o koncesji powinno zawierać informacje wskazane w przepisie art. 21 ust. 1 u.k.r.b.u., a ich podanie stanowi obowiązek zamawiającego.

Prawidłowo przesłane ogłoszenia są publikowane nie później niż w ciągu 5 dni. Obowiązek ten jest przejawem realizacji zasady przejrzystości postępowania.

Krok: rejestracja na simap.europa.eu

Korzystanie z elektronicznego serwisu przesyłania ogłoszeń do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej musi zostać poprzedzone rejestracją użytkownika w systemie. Cała procedura odbywa się na stronach internetowych SIMAP (http://simap.europa.eu) i należy ją rozpocząć od wypełnienia formularza rejestracyjnego. Treść formularza obejmuje tylko minimalne dane. Rejestracja kończy się otrzymaniem przez użytkownika indywidualnego loginu, a także hasła, które pozwala na edycję i wysyłanie ogłoszeń. Faktyczne wypełnianie elektronicznych formularzy ogłoszeń polega na wypełnianiu właściwych rubryk, których treść jest zgodna ze wzorcem formularza. Po ostatecznym wypełnieniu system umożliwia przesyłanie ogłoszeń do publikacji.

Krok: przygotowanie ogłoszenia

Przeznaczone do publikacji ogłoszenia powinny zostać przesłane przy użyciu środków elektronicznych, z uwzględnieniem procedur wskazanych w ust. 2 załącznika IX do dyrektywy 2014/23/UE. Przesłanie ogłoszenia drogą elektroniczną powinno być zgodne z formą i procedurami wskazanymi na stronie http://simap.europa.eu oraz wzorem standardowych formularzy określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015 r., s. 1). Ogłoszenie o koncesji powinno zawierać informacje wskazane w przepisie art. 21 ust. 1 u.k.r.b.u., których podanie w treści ogłoszenia stanowi obowiązek zamawiającego.