Kaczorowska-Kossowska Iwona, Przyznawanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce, która nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2014 r. do: 31 grudnia 2014 r.
Autorzy:

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce, która nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce, która nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce, która nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Procedura opisuje sposób postępowania w przypadku przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarce, która nie posiada obywatelstwa żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce, która nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej okręgowa rada pielęgniarek i położnych okręgowa rada pielęgniarek i położnych czy pielęgniarka włada językiem polskim w wystarczającym zakresie? czy pielęgniarka posiada zezwolenie na pobyt stały? czy pielęgniarka odbyła roczny staż adaptacyjny? czy pielęgniarka posiada stan zdrowia pozwalający jej na wykonywanie zawodu? czy pielęgniarka przedstawiła zaświadczenie o wykonywaniu zawodu? odmowa przyznania prawa wykonywania zawodu czy pielęgniarka przedstawiła zaświadczenie o statusie swojego prawa wykonywania zawodu? czy pielęgniarka posiada pełną zdolność do czynności prawnych? przyznanie prawa wykonywania zawodu na stałe lub na czas określony przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas określony czy pielęgniarka wykazuje postawę etyczną umożliwiającą wykonywanie zawodu? odebranie wniosku czy pielęgniarka jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej? stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce posiadającej obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej czy pielęgniarka przedstawiła dyplom, świadectwo lub dokument potwierdzający formalne kwalifikacje? pielęgniarka pielęgniarka złożenie wniosku przez pielęgniarkę ubiegającą się o przyznanie prawa wykonywania pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: złożenie wniosku przez pielęgniarkę ubiegającą się o przyznanie prawa wykonywania pielęgniarki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Procedurę przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki rozpoczyna złożenie do właściwej miejscowo okręgowej rady pielęgniarek i położnych stosownego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Przyznanie prawa wykonywania zawodu skutkuje jednoczesnym wpisem na listę członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych oraz do rejestru pielęgniarek.

Postępowanie w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki zostało uregulowane ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p. Dodatkowo przepisy ustawowe uszczegóławia uchwała nr 179/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru wraz z jej załącznikami.

Wzór wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki stanowi załącznik nr 2 do wskazanej powyżej uchwały nr 179/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2014 r.

Krok: czy pielęgniarka jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 35 u.z.p.p., okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, która nie posiada obywatelstwa polskiego ani żadnego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Postępowanie w stosunku do osoby, która jest obywatelem unijnym, toczyć się będzie według innych przepisów. W takim przypadku zastosowanie znajdą art. 28 i 29 u.z.p.p.