Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 8 sierpnia 2020 r. do: 15 grudnia 2020 r.
Autorzy:

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty cudzoziemcowi

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty cudzoziemcowi

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty cudzoziemcowi

Procedura opisuje sposób postępowania w przypadku przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który nie posiada obywatelstwa polskiego ani innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Krok: złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Złożenie wniosku przez lekarza lub lekarza dentystę o przyznanie prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Procedurę przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty rozpoczyna złożenie przez lekarza lub lekarza dentystę do właściwej miejscowo Okręgowej Rady Lekarskiej wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Przyznanie prawa wykonywania zawodu skutkuje jednoczesnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu osobie spoza Unii Europejskiej jest identyczne dla lekarzy, jak i lekarzy dentystów.

Procedura przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty została uregulowana ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z dnia 28 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 514)) - dalej u.z.l.l.d. Dodatkowo przepisy ustawowe uszczegóławia UCHWAŁA Nr 1/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wraz z jej załącznikami.

Wzór wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty cudzoziemcowi stanowi załącznik nr 25 do regulaminu szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, który to regulamin jest z kolei załącznikiem do wymienionej już uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.

Krok: czy lekarz/lekarz dentysta jest obywatelem Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.z.l.l.d. procedurę opisaną w tym artykule stosuje się do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie posiadają obywatelstwa żadnego z państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku wnioskodawców, którzy takie obywatelstwo posiadają, zastosowanie znajdą przepisy art. 5-5c u.z.l.l.d. Stąd najważniejsze jest ustalenie w pierwszej kolejności, z obywatelem którego państwa mamy do czynienia - będzie to definiowało dalsze etapy postępowania.

Obecnie przepisy nie różnicują procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu w zależności od posiadanego obywatelstwa - postępowanie jest jednakowe dla wszystkich obywateli spoza Unii Europejskiej, a różnice, które mogą występować, wynikać mogą jedynie z przedstawionych okręgowej radzie lekarskiej dyplomów lub dokumentów.