Musiał Krzysztof J., Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autor:

Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa

Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa

Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa

Procedura wskazuje przesłanki przyznania przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z sytuacją wywołaną przez epidemię COVID-19.

Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorca przedsiębiorca dofinansowanie 70% konieczność zwrotu dofinansowania dofinansowanie 90% wniosek o dofinansowanie okres pomocy i warunki wypłaty brak konieczności zwrotu dofinansowania przyznanie pomocy przedsiębiorcom (!) zakres  podmiotowy pomocy (!) dofinansowanie  nie przysługuje spadek obrotów dofinansowanie 50% zwolnienie pracowników utrzymanie zatrudnienia nie wchodzi w zakres podmiotowy wchodzi w zakres podmiotowy spadek obrotów o 0%-30% spadek obrotów o 30%-50% spadek obrotów o 50%-80% spadek obrotów o ponad 80%

Krok: przyznanie pomocy przedsiębiorcom

Opisywane w niniejszej procedurze dofinansowanie jest elementem rządowego programu pomocy dla przedsiębiorców związanego z epidemią COVID-19.

Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, obejmują m.in. kwarantannę osób mających kontakt z zakażonymi, zamykanie placówek, czy też odwoływanie wydarzeń i imprez masowych.

To z kolei może prowadzić do wstrzymania produkcji i świadczenia usług, a w efekcie do trudności finansowych poszczególnych firm.

W celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie stan ten wywołuje w działalności przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, planowane jest ich wsparcie poprzez m.in. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników

Krok: (!) zakres podmiotowy pomocy

Pomocą w formie dofinansowania są objęte wymienione w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.) – dalej u.k., kategorie przedsiębiorców. Jeżeli dany podmiot nie jest wymieniony w u.k., pomoc mu nie przysługuje.

3) osobom zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

4) osobom, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną

– które zatrudniają pracowników.

Dla podmiotów niezatrudniających pracowników również przewidziana jest pomoc w formie dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności – zob. procedura Przyznanie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z prowadzeniem działalności w związku z pandemią koronawirusa.

Uwaga! Ryzyko: Pomoc (w formie omawianego dofinansowania) przysługuje:

1) przedsiębiorcom, czyli osobom fizycznym, osoba prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującym działalność gospodarczą;

2) wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;

Uwaga! Ryzyko: Z omawianej pomocy wyłączone są przedsiębiorstwa, które:

a) zatrudniają średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Przedsiębiorca nie może też otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (np. w ramach dofinansowania).